Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Impost estranger sobre els beneficis amb càrrec als quals es paguen els dividends objecte de deducció per doble imposició internacional

Quan en la base imposable del contribuent es computin dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol i afectes a la deducció per evitar la doble imposició internacional establerta a l'article 32.1 de la LIS, que tingui dret el contribuent, l'import corresponent a l'impost estranger efectivament pagat per l'esmentada entitat no resident en territori espanyol sobre els beneficis amb càrrec als quals hagin estat abonats els esmentats dividends, s'haurà d'incloure en la casella [00351] «Impost estranger sobre els beneficis amb càrrec als quals es paguen els dividends objecte de deducció per doble imposició internacional (art. 32.1 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, com a correcció d'augment, amb independència que el contribuent apliqui o no l'esmentada deducció.