Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Impost estranger suportat pel contribuent, no deduïble per afectar rendes amb deducció per doble imposició

En aplicació del disposat en el article 31.2 de la LIS, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00340] i [01589] «Impost estranger suportat pel contribuent, no deduïble per afectar a rendes amb deducció per doble imposició (art. 31.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En tant que, per afectar a rendes positives integrades a la base imposable, obtingudes i gravades a l'estranger per un impost (comptabilitzat com a despesa) de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats, i en relació amb les esmentades rendes el contribuent sigui creditor de la deducció per evitar la doble imposició internacional establerta a l'article 31.2 del LIS, l'import del impost satisfet a l'estranger s'inclourà en la casella [00340], com a correcció d'augment, encara que no fos plenament deduïble en la quota íntegra de l'impost.

    A aquests efectes, tindrà la consideració de despesa deduïble aquella part de l'import de l'impost satisfet a l'estranger que no sigui objecte de deducció per doble imposició en la quota íntegra per aplicació de l'assenyalat a l'article 31.1 del LIS, sempre que es correspongui amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger.

  • En la casella [01589] de disminucions s'haurà de consignar la part de l'impost satisfet a l'estranger que no hagi generat deducció per doble imposició per excedir en la quota que correspondria aplicar a Espanya si la renda s'hagués obtingut en territori espanyol, i sempre que es correspongui amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger.

    Aquest ajustament es realitza així a causa que el article 31.2 del LIS estableix que tindrà la consideració de despesa deduïble aquella part de l'import de l'impost satisfet a l'estranger que no sigui objecte de deducció per doble imposició en la quota íntegra per aplicació de l'assenyalat a l'article 31.1 del LIS, sempre que es correspongui amb la realització d'activitats econòmiques a l'estranger.