Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bases imposables negatives generades dins del grup fiscal per l'entitat transmesa i que hagin estat compensades

El article 62.2 de la LIS estableix que l'import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació d'una entitat del grup fiscal que deixi de formar part del mateix es minorarà per la part d'aquell que es correspongui amb bases imposables negatives generades dins del grup fiscal per l'entitat transmesa i que hagin estat compensades en el mateix.

Així, segons el disposat en aquest article, dita renda negativa en la mesura que es correspongui amb bases imposables negatives generades per l'entitat transmesa durant el temps de pertinença a l'esmentat grup fiscal i que hagin estat objecte de compensació per part del mateix grup fiscal, no podrà ser objecte d'integració novament en el grup fiscal, de tal manera que la renda negativa es minorarà en l'import d'aquestes bases imposables negatives.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 62.2 del LIS, l'entitat transmitent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01275] i [01276] «Bases Imposables negatives generades dins del grup fiscal per l'entitat transmesa i que hagin estat compensades (art. 62.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [01275] d'augments, es consignarà l'import de les bases imposables negatives compensades en el grup que es corresponen amb l'esmentada renda negativa.

  • Així mateix, en el cas que com a conseqüència de la transmissió de la participació en aquesta entitat se'n generi una renda negativa que es correspongui amb bases imposables negatives de l'esmentada entitat no compensades al si del grup fiscal, en la casella [01275] d'augments, s'haurà de consignar l'import de la renda negativa no deduïble en la base imposable de l'entitat transmitent per aplicació del disposat a l'article 21.6 del LIS.