Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim de les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna

Segons el que disposa l'article 112 de la LIS, es consignarà en la casella [00396] «Montes veïnals en mà comuna (Capítol XV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200 com disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys, l'import dels beneficis de l'exercici que les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna (Capítol XV del Títol VII LIS) apliquin a inversions per a la conservació, millora, protecció, accés i serveis destinats a l'ús social al que la muntanya estigui destinat, així com a les despeses de conservació i manteniment de la muntanya o al finançament d'obres d'infraestructura i serveis públics, d'interès social.

Cal tenir en compte:

La base imposable pot resultar negativa com a conseqüència d'aquesta correcció del resultat del compte de pèrdues i guanys.