Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim especial de les operacions de reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS):valoració de béns i drets

Els contribuents de l'Impost sobre Societats que hagin optat per l'aplicació del règim fiscal especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a altre de la Unió Europea, regulat al Capítol VII del Títol VII de la LIS, hauran de consignar en les caselles [00379] i [00380] «Valoració de béns i drets.Règim especial operacions reestructuració (Capítol VII del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200», les correccions al resultat comptable que, d'acord amb el disposat en l'esmentada normativa, sorgeixin en la realització de les esmentades operacions.

Important:

S'entendrà que les operacions regulades al Capítol VII del Títol VII del LIS, apliquen el règim establert en el mateix, tret que expressament s'indiqui el contrari a través de la comunicació regulada en el paràgraf segon de l'article 89.1 del LIS.

Pot consultar les particularitats d'aquest règim especial regulat al Capítol VII del Títol VII, en el Capítol 9 d'aquest Manual Pràctic.