Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer

En l'article 106 de la LIS s'estableix un règim fiscal especial per a determinats contractes d'arrendament financer, en què amb les condicions i requisits previstos en el mateix, es permet al cessionari l'amortització fiscal accelerada dels actius objecte d'aquests contractes, sense necessitat de la seva imputació comptable al compte de pèrdues i guanys.

Emplenament del model 200

Els contribuents acollits a aquest règim especial hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00317] i [00318] «Arrendament financer: règim especial (art. 106 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • L'aplicació d'aquest règim especial suposa per al cessionari acollit al mateix una amortització fiscal més ràpida de l'element i, per tant, una major despesa fiscal que comptable, de la qual diferència haurà de consignar en la casella [00318] de disminucions, durant el període objecte de declaració.

  • Durant els períodes impositius posteriors, aquests imports revertiran com major despesa comptable que fiscal, a consignar en la casella [00317] d'augments, una vegada que l'element estigui totalment amortitzat des d'un punt de vista fiscal, o com major ingrés fiscal en cas d'alienació, deteriorament, pèrdua o inutilització definitiva de l'element, llevat que en aquest últim cas fos per causa no imputable al contribuent i degudament justificada.