Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de les entitats parcialment exemptes

Els contribuents acollits a aquest règim especial de les entitats parcialment exemptes regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS, hauran de realitzar en les caselles [00389] i [00390] «Règim d'entitats parcialment exemptes (Capítol XIV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00390] de disminucions, inclouran les rendes obtingudes en el període impositiu que, per aplicació del disposat en l'esmentada normativa, es trobin exemptes de gravamen o que no s'hagin de computar per a la determinació de la base imposable de l'impost.Entre aquestes rendes, podem citar les següents:

  • Les que procedeixin de la realització de activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica, sempre que no tinguin la consideració d'activitats econòmiques.

  • Les derivades d'adquisicions i de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i d'altres s'obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica.

  • Les que es posin de manifest en la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte o finalitat específica, quan el total producte obtingut es destini a noves inversions relacionades amb l'esmentat objecte social o finalitat específica.

   A tenir en compte:

   En cap dels tres supòsits anteriors no es realitzarà la correcció per disminució del resultat comptable mitjançant la casella [00390] de disminucions quan es tracti de rendiments d'activitats econòmiques, de rendes derivades del patrimoni o de rendes obtingudes en transmissions diferents de les assenyalades anteriorment.

  Les noves inversions hauran de realitzar-se dins del termini comprès entre l'any anterior a la data del lliurament o posada a disposició de l'element patrimonial i els tres anys posteriors i mantenir en el patrimoni de l'entitat durant 7 anys, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització que s'apliqui de les admeses a l'article 12.1 del LIS.

 • En la casella [00389] d'augments, s'inclouran les partides no deduïbles per a la determinació dels rendiments gravats.Aquestes partides no deduïbles, a més de les establertes per la normativa general de l'Impost sobre Societats, són les següents:

  • Els despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes.Les despeses parcialment imputables a les rendes no exemptes, seran deduïbles en el percentatge que representin els ingressos obtinguts a l'exercici d'activitats econòmiques no exemptes respecte dels ingressos totals de l'entitat.

  • Les quantitats que constitueixin aplicació de resultats i, en particular, dels que es destinin al sosteniment de les activitats exemptes.

   Recordi:

   Els rendiments provinents de la activitat d'ensenyament d'un centre docent privat no estan exempts.Els rendiments derivats de l'activitat d'ensenyament tenen la consideració de rendiments d'explotacions econòmiques, i, per tant, no se'ls aplica l'exempció.