Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal de les entitats de tinença de valors estrangers

Les entitats acollides a aquest règim fiscal especial regulat al Capítol XIII del Títol VII de la LIS, hauran d'incloure en les caselles [00385] i [00386] «Règim Fiscal entitats de tinença de valors estrangers (capítol XIII del títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200, els ajustaments al resultat comptable que siguin procedents en aplicació de l'esmentat règim especial.

En relació amb l'aplicació d'aquest règim fiscal especial, la disposició transitòria trenta-unena del LIS estableix un règim transitori, segons el qual, les participacions adquirides per entitats acollides al règim fiscal especial d'entitats de tinença de valors estrangers previst al Capítol XIV del Títol VII del RDLeg.4/2004, segons redacció vigent en períodes impositius que s'haguessin iniciat anteriorment a 1 de gener de 2015, que tinguessin un valor d'adquisició superior a 6 milions d'euros sense complir el requisit de participació mínima establert en la lletra a) de l'article 21.1 de l'esmentat RDLeg.4/2004, podran aplicar el règim fiscal establert a l'esmentat article i al Capítol XIII del Títol VII del LIS, en els períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2015.