Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal de la mineria

1. Mineria i hidrocarburs: Factor d'esgotament

Emplenament del model 200

Els contribuents que desenvolupin activitats per les quals puguin acollir-se al règim fiscal de la mineria o al règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs, en els termes establerts en els Capítols VIII i IX del Títol VII de la LIS, realitzaran en les caselles [00381] i [00382] «Mineria i hidrocarburs: factor d'esgotament (arts. 91 i 95 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, els següents ajustaments relacionats amb el factor d'esgotament:

  • Es consignarà en la casella [00382] com disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys, l'import de les quantitats que es destinin en concepte de factor d'esgotament per aquells contribuents que desenvolupin activitats per les quals puguin acollir-se al règim fiscal de la mineria o al règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs, d'acord amb el que estableixen els articles 91 i 95 de la LIS.

  • Es consignaran en la casella [00381] com augment del resultat comptable, les quantitats que en el seu moment van reduir la base imposable per factor d'esgotament i que per incompliment dels requisits conforme al que disposen els articles 94 i 97 de la LIS, hagin de ser integrades en la base imposable en l'exercici objecte de declaració.

    Cal tenir en compte:

    En el supòsit de societats cooperatives, haurà de traslladar-se amb signe positiu el contingut de la casella [00381] a les caselles [C11] i/o [E11] «Factor d'esgotament» que figuren en la pàgina 22 del model 200, segons el caràcter cooperatiu o extracooperatiu de la correcció al resultat comptable. Amb igual criteri, haurà de traslladar-se a les esmentades caselles el contingut de la casella [00382], en aquest cas amb signe negatiu, en tractar-se d'una disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys.

2. Hidrocarburs: amortització d'inversions intangibles i despeses d'investigació

Respecte del règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs regulat en el Capítol IX del Títol VII de la LIS, d'acord amb el que disposa l'article 99.1 de la LIS, els actius intangibles i despeses de naturalesa investigadora realitzats en permisos i concessions vigents, caducats o extingits, es consideraran com actiu intangible, des del moment de la seva realització i podran amortitzar-se amb una quota anual màxima del 50 per cent, i no existirà per a ells un període màxim d'amortització.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 99.1 de la LIS, les entitats acollides a aquest règim especial hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00383] i [00384] «Hidrocarburs: amortització d'inversions intangibles i despeses d'investigació (art. 99 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00384] de disminucions hauran de consignar l'excés d'amortització fiscal que, sobre l'amortització comptable, hagin aplicat durant el període impositiu objecte de declaració en relació amb les inversions intangibles i despeses d'investigació referits en el paràgraf anterior.

  • En la casella [00383] d'augments, hauran de consignar l'import de les amortitzacions d'aquestes inversions i despeses, comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració de la qual deduïbilitat fiscal hagi estat aplicada en períodes impositius anteriors i en els que s'hagi efectuat la corresponent correcció o ajustament negatiu al resultat del compte de pèrdues i guanys.