Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional

L'article 50.1 de la LIS estableix per a les entitats (societats i fons) de capital-risc, regulades en la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, unes altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, l'exempció del 99 per cent de les rendes positives que obtinguin en la transmissió de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis de les entitats de capital-risc a què es refereix l'article 3 de la Llei 22/2014, en relació amb aquelles rendes que no compleixin són els requisits establerts en l'article 21 de la LIS, sempre que la transmissió es produeixi a partir de l'inici del segon any de tinença computada des del moment d'adquisició o de l'exclusió de cotització i fins al quinzè, inclusivament. Excepcionalment, podrà admetre's una ampliació d'aquest últim termini, fins al vintè any, inclusivament.

En els paràgrafs quart i cinquè de l'esmentat article 50.1 de la LIS, es recullen altres condicions per a l'aplicació d'aquesta exempció i en l'article 50.6 de la LIS, es recullen els supòsits en els que l'exempció no és aplicable en cas de no complir-se els requisits establerts en l'article 21 de la LIS.

Quant a les societats de desenvolupament industrial regional, l'article 51 de la LIS estableix que els dividends o participacions en beneficis percebuts de les societats participades per les societats de desenvolupament industrial regional regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'Empreses i de les Societats de desenvolupament industrial regional, gaudiran de l'exempció prevista en l'article 21.1 d'aquesta norma sigui quin sigui el percentatge de participació i el temps de tinença de les accions o participacions.

Emplenament del model 200

Segons el que és anterior, les societats i fons de capital-risc i les societats de desenvolupament industrial regional hauran d'incloure en la casella [00378] «Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional (Capítol IV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200, l'import de les rendes exemptes referides en els paràgrafs anteriors d'aquest apartat.