Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Amortització de l'immobilitzat afecte a activitats d'investigació i desenvolupament

Segons el disposat en el article 12.3.b) de la LIS, a efectes de l'Impost sobre Societats es poden amortitzar lliurement els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a les activitats d'investigació i desenvolupament.Els edificis podran amortitzar-se de forma lineal durant un període de 10 anys en la part que es trobin afectes a les activitats d'investigació i desenvolupament.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00305] i [00306] «Amortització d'immobilitzat afecte a activitats d'investigació i desenvolupament (art. 12.3.b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00305] d'augments es consignarà l'import de les amortitzacions relatives a qualssevol dels elements referits comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració i que, per aplicació de l'esmentada norma fiscal, ja hagués estat deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit de transmissió de l'element que s'hagi acollit a la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeti s'haurà d'incloure en aquesta casella l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment i que encara no s'hagin integrat, amb signe positiu en la base imposable.

  • En la casella [00306] de disminucions es consignarà l'excés d'amortització que sobre l'amortització comptable resulti deduïble en el període impositiu objecte de declaració en els casos previstos en la lletra b) de l'article 12.3 del LIS.