Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Llibertat d'amortització amb manteniment d'ocupació

En la disposició addicional onzena del RDLeg. 4/2004 a la redacció donada per l'article 6 del Reial Decret llei 6/2010, de 9 d'abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i l'ocupació, s'establia la llibertat d'amortització fiscal de les inversions en elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques (si aquestes inversions són realitzades mitjançant contractes d'arrendament financer, amb la condició que s'executi l'opció de compra) posats a disposició del subjecte passiu en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012, amb el requisit de manteniment d'ocupació (que es detalla en la mateixa norma) durant els vint-i-quatre mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què els elements hagin entrat en funcionament.Para contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió que requereixin un termini superior a dos anys entre la data d'encàrrec o d'inici de la inversió i la data de la seva posada a disposició o en funcionament, la llibertat d'amortització només serà aplicable respecte de la inversió en curs realitzada dins dels períodes impositius iniciats dins dels esmentats anys.

Aquesta disposició addicional onzena va ser derogada amb efectes per a les inversions realitzades a partir del 31 de març de 2012, per la disposició derogatòria única del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març.

No obstant això, l'apartat 2 de la disposició transitòria tretzena de la LIS estableix que els contribuents que haguessin realitzat inversions fins a l'entrada en vigor del Reial Decret llei 12/2012, a les que hagi resultat d'aplicació la disposició addicional onzena del RDLeg.4/2004, segons redacció donada per l'article 6 del Reial Decret llei 6/2010, i tinguin quantitats pendents d'aplicar corresponents a la llibertat d'amortització, podran aplicar les esmentades quantitats en les condicions allà establertes.

Per als períodes impositius que s'iniciïn dins de l'any 2015, la disposició transitòria trenta-quatrena del LIS en la lletra b) va mantenir el règim transitori aplicable a les quantitats pendents d'amortitzar relatives a inversions realitzades fins al 30 de març de 2012 i acollides a la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional onzena del RDLeg.4/2004 a la redacció donada per l'article 6 del Reial Decret llei 6/2010, en virtut del qual, les esmentades quantitats pendents es podran aplicar en períodes impositius en què no es compleixin els requisits exigits a l'article 108 del RDLeg.4/2004, amb el límit del 40 per cent de la base imposable prèvia a la seva aplicació, a la integració a què es refereix l'article 11.12 del LIS i a la compensació de bases imposables negatives.

Aquest mateix límit s'aplicarà a les inversions en curs realitzades fins a l'entrada en vigor del Reial Decret llei 12/2012, que corresponguin a elements nous encarregats en virtut de contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió el període d'execució del qual requereixi un termini superior a 2 anys entre la data d'encàrrec o inici de la inversió i la data de la seva posada a disposició o en funcionament.

En canvi, per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, els contribuents que van realitzar inversions fins a l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 12/2012, podran continuar aplicant la llibertat d'amortització sense la limitació del 40 per cent.És a dir, podran amortitzar la totalitat del valor de l'immobilitzat pendent.

Emplenament del model 200

Els contribuents que apliquin la llibertat d'amortització en les condicions establertes en aquest apartat, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00514] i [00509] «Llibertat d'amortització amb manteniment d'ocupació (RDL 6/2010 y DT 13a.2 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00509] de disminucions consignaran el excés d'amortització que sobre l'amortització comptable, resulti deduïble fiscalment en el període impositiu objecte de declaració.

  • En la casella [00514] d'augments, consignaran el import de les amortitzacions comptabilitzat en el període impositiu objecte de declaració i que ja s'hi hagués deduït en períodes impositius anteriors mitjançant la corresponent disminució o ajustament negatiu al resultat comptable.Així mateix, en el supòsit en què es transmeti l'element sobre el qual s'hagi aplicat la llibertat d'amortització, en el període impositiu en què es transmeti s'haurà d'incloure en aquesta casella [00514] l'import dels ajustaments negatius practicats anteriorment, i que encara no s'hagi integrat positivament a la base imposable.