Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions específiques d'entitats sotmeses a normativa foral

En les caselles [00411] i [00412] «Correccions específiques d'entitats sotmeses a normativa foral» de la pàgina 13 del model 200 es recolliran, respectivament, els augments i les disminucions que no s'incloguin en cap altra casella de correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys i que sigui procedent efectuar-se sobre aquest resultat per a la determinació de la base imposable per aplicació de la normativa foral corresponent, exclusivament per les entitats sotmeses a aquesta normativa d'acord amb el que estableix el Concert Econòmic de la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig i en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre.