Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions temporànies negatives amb origen en exercicis anteriors

En el cas que el contribuent hagi de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que suposi una correcció temporània negativa amb origen en exercicis anteriors, en complimentar la casella que correspongui de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament al formulari Sociedades WEB el quadre de desglossament «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades)» de la pàgina 19 del model 200.Aquesta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En aquest cas, s'haurà d'emplenar la casella corresponent a disminucions de correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors de la part del quadre dedicat a Correccions de l'exercici.

Així mateix, s'haurà d'emplenar la casella de Disminucions futures de correccions temporànies de les columnes corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici» y «Saldo pendent a fi d'exercici» perquè el ajustament positiu en origen reverteix mitjançant ajustaments extracomptables negatius, el que suposa disminucions futures de la base imposable.Quant a la casella de Disminucions futures de la columna «Saldo pendent a inici d'exercici», s'haurà de complimentar pel mateix import que es va consignar a la casella de Disminució futura de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» de la liquidació del període impositiu anterior. D'altra banda, respecte de la columna «Saldo pendent a fi d'exercici» s'haurà d'emplenar la casella de disminucions futures. El saldo d'aquesta casella anirà disminuint fins a fer-se'n zero, quan s'hagi revertit la totalitat.

Per tot l'anterior, durant els períodes impositius en què la Correcció reverteixi perquè té el seu origen en exercicis anteriors, a la part del quadre corresponent al «Saldo pendent a fi d'exercici», la casella de Disminucions futures de Correccions temporànies anirà disminuint el seu valor amb respecto al Saldo de l'exercici anterior en l'import de la correcció negativa d'aquest exercici.A aquests efectes, el «Saldo pendent a fi d'exercici», reflectirà el import total pendent de revertir en exercicis següents.En estar inclòs aquest saldo en la part de disminucions futures, ens indica que aquest import està revertint mitjançant ajustaments extracomptables negatius.

Exemple:

Partint de l'exemple plantejat en el supòsit de correcció temporània positiva amb origen a l'exercici, continuem amb els anys 2023 a 2029.

La Societat «C», ha adquirit una maquinària nova per import de 200.000 euros.L'adquisició es realitza l'1 de gener de 2021, data aquesta en la qual tals elements són posats a disposició de la Societat «C» i entren en funcionament.L'exercici econòmic de la Societat «C» coincideix amb l'any natural.S'estima que el valor residual dels elements és poc significatiu, per la qual cosa el valor amortitzable coincideix amb el preu d'adquisició.

La dotació comptable a l'amortització es realitza mitjançant l'aplicació d'un coeficient del 50 per cent, que estima l'empresa com a depreciació efectiva de tals elements.La Societat «C» decideix amortitzar fiscalment la maquinària d'acord amb la taula continguda a l'art. 12.1.a) de la LIS, és a dir, aplicarà un coeficient del 12 per cent.

En aplicació del disposat a l'art. 12.1 del LIS, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00303] i [00304] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

ExerciciAmortització comptableAmortització fiscalCorreccióModel 200Saldo a fi d'exercici
2021 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -76.000,00
2022 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -152.000,00
2023 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -128.000,00
2024 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -104.000,00
2025 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -80.000,00
2026 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -56.000,00
2027 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -32.000,00
2028 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -8.000,00
2029 --- 8.000 -8.000 [00304] 0,00

Total amortització fiscal = 24.000 x 8 + 8.000 = 200.000

Total amortització comptable = 100.000 + 100.000 = 200.000

La correcció fiscal que realitzarà la Societat «C» per determinar la base imposable de l'Impost sobre Societats corresponent a 2023 (que es recollirà en la casella [00304]) serà la següent:

Amortització comptableAmortització fiscalDisminució del resultat
del compte de pèrdues i guanys
0 200.000 x 12% = 24.000 24.000

En el exercici 2023, la maquinària està amortitzada comptablement, per tant, es genera un ajustament extracomptable negatiu que s'haurà de consignar en la casella [00304] de disminucions, com a conseqüència de la reversió de l'ajustament positiu, pel import de l'amortització fiscal, és a dir, per valor de 24.000 euros.Es tracta d'una Correcció temporània negativa amb origen en exercicis anteriors.

Al formulari Sociedades WEB, en el període 2023, quan vagi a complimentar-se la casella [00304] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà de complimentar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 24.000 euros.El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [02568] «Temporarias (amb origen en exercicis anteriors)» de la pàgina 26 bis del model 200.

Així mateix, s'haurà de complimentar en el quadre de la pàgina 19 la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici». Com estem davant d'un ajustament positiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Disminucions futures de Correccions temporànies per import de 152.000 euros ja que aquest és el valor de la casella de disminució futura de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» del exercici 2022, és a dir, l'acumulat de 2021 i 2022.

Quant a la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», en tractar-se d'un ajustament positiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de disminucions futures de Correccions temporànies per valor de 128.000 euros (152.000 – 24.000) que és el saldo pendent a inici d'exercici minorat en l'import revertit de 24.000 euros en l'exercici 2023.El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [02570] «Saldo pendent a fi d'exercici» de la pàgina 26 bis del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- 152.000 --- 24.000 --- 128.000
Exercici 2023
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
--- 152.000 --- --- --- 128.000
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- 24.000

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
AUGMENT --- --- --- --- ---
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
DISMINUCIÓ [02569] 152.000 --- --- [02568] 24.000 [02570] 128.000

En els exercicis de 2024 a 2028, els ajustaments seran els mateixos que els exposats per al 2023, amb la diferència de què el «Saldo pendent a fi d'exercici», a la casella de Disminucions futures de Correccions temporànies, el seu import anirà disminuint a cada exercici a raó de 24.000 euros cada any, fins a arribar el 2028 a 8.000 euros.

En el exercici 2029, al formulari Sociedades WEB, quan vagi a complimentar-se la casella [00304] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà d'emplenar la casella de Disminucions de «Correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 8.000 euros, ja que aquest és import pendent d'amortitzar fiscalment.El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [02568] «Temporarias (amb origen en exercicis anteriors)» de la pàgina 26 bis del model 200.D'altra banda, respecte de la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», s'haurà de complimentar la casella de Disminucions futures de Correccions temporànies per valor de 0 euros (8.000 – 8.000), ja que no queda saldo pendent a causa que en aquest exercici han revertit els 8.000 euros que quedaven com a saldo pendent en 2028.El formulari en mostrarà 0 en la casella [02570] «Saldo pendent a fi d'exercici» de la pàgina 26 bis del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- 8.000 --- 8.000 --- ---

Exercici 2029
correccions fiscals

Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
--- 8.000 --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- 8.000

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
AUGMENT --- --- --- ---
Diferències entre amortització comptable
i fiscal (art. 12.1 LIS)
DISMINUCIÓ [02569] 8.000 --- --- [02568] 8.000 [02570] 0