Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixin de pertànyer a un grup

El article 64 de la LIS estableix que les eliminacions es realitzaran d'acord amb els criteris establerts en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, sempre que afectin les bases imposables individuals i amb les especificitats previstes en aquesta Llei.

No obstant això, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, no serà objecte d'eliminació el 5 per cent dels dividends distribuïts entre societats integrants d'un grup o de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat del grup, en els termes establerts a l'article 21.10 del LIS.

Així mateix, el article 65.1 del LIS estableix que els resultats eliminats s'incorporaran a la base imposable del grup fiscal quan així s'estableixi en les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, aprovats pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre (modificat pel Reial Decret 1/2021, de 12 de gener).

No obstant això, els resultats eliminats s'integraran a la base imposable individual de l'entitat que hagués generat aquests resultats i deixi de formar part del grup fiscal segons el previst en la lletra a) de l'article 74.1 del LIS, en el període impositiu en què es produeixi l'esmentada exclusió.

Emplenament del model 200

A aquests efectes, en les caselles [01027] i [01028] «Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixin de pertànyer a un grup» de la pàgina 13 del model 200, es recolliran els imports corresponents a la incorporació dels resultats eliminats pendents d'incorporar a la base imposable individual de l'entitat que va generar els esmentats resultats i hagi deixat de formar part del grup fiscal.L'esmentada incorporació es realitzarà en el període impositiu en què s'hagi produït l'exclusió.