Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i per la que es modifiquen les Lleis dels Impostos sobre Societats i sobre la Renda de no residents va incloure entre els contribuents d'aquest últim impost a les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, distingint entre les que tenen presència en territori espanyol i les que no la tenen, segons si exerceixen o no activitats econòmiques a Espanya.Perquè existeixi presència en territori espanyol és necessari que tot o part de les activitats econòmiques es desenvolupin, de forma continuada o habitual, mitjançant instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole, o actuïn en ell a través d'un agent autoritzat per contractar, en nom i per compte de l'entitat.

El article 38 del TRLIRNR conté les regles de tributació d'aquestes entitats amb presència en territori espanyol (consulti el Capítol 15 d'aquest Manual Pràctic).En particular, la seva base imposable estarà constituïda per la part de la renda que resulti atribuïble als membres no residents de l'entitat, qualsevol que sigui el lloc de la seva obtenció, i haurà de determinar-se'n conforme a l'establert a l'article 89 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Emplenament del model 200

En conseqüència, aquestes entitats utilitzaran les caselles [00409] i [00410] «Entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol (article 38 TRLIRNR)» de la pàgina 13 del model 200 per efectuar els ajustaments que siguin procedents per l'aplicació de les seves regles específiques de tributació.