Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents i no residents en territori espanyol

 1. L'article 21.1 de la LIS estableix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es compleixin els següents requisits:

  1. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, com a mínim, del 5 per cent. En la disposició transitòria quarantena de la LIS s'afegeix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el referit percentatge del 5 per cent.

   • Aquesta participació s'ha de posseir de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què sigui exigible el benefici que es distribueixi o, si no, s'ha de mantenir posteriorment durant el temps necessari per completar aquest termini. Per al còmput del termini es té també en compte el període en què la participació hagi estat posseïda ininterrompudament per unes altres entitats que reuneixin les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç per formar part del mateix grup de societats, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • En cas que l'entitat participada obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats en més del 70 per cent dels seus ingressos, l'aplicació d'aquesta exempció respecte d'aquestes rendes requerirà que el contribuent tingui una participació indirecta en aquelles entitats que compleixi els requisits assenyalats en l'article 21.1.a) de la LIS. Aquest percentatge d'ingressos es calcula sobre el resultat consolidat de l'exercici, en cas que l'entitat participada directament sigui dominant d'un grup segons els criteris que estableix l'article 42 del Codi de comerç, i formuli comptes anuals consolidats. No obstant això, la participació indirecta en filials de segon nivell o d'un nivell ulterior ha de respectar el percentatge mínim del 5 per cent, llevat que les filials reuneixin les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de comerç per formar part del mateix grup de societats amb l'entitat participada directament i formulin estats comptables consolidats.

    El requisit que s'exigeix al paràgraf anterior no és aplicable quan el contribuent acrediti que els dividends o les participacions en beneficis percebuts s'han integrat en la base imposable de l'entitat participada directament o indirectament com a dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats sense tenir dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per doble imposició.

  2. Addicionalment, en el cas de participacions en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que l'entitat participada hagi estat subjecta i no exempta per un imposat estranger de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost a un tipus nominal de, com a mínim, el 10 per cent en l'exercici en què s'hagin obtingut els beneficis que es reparteixen o en els que es participa, independentment de l'aplicació d'algun tipus d'exempció, bonificació, reducció o deducció sobre aquells.

   • A aquests efectes, es tindran en compte aquells tributs estrangers que hagin tingut per finalitat la imposició de la renda obtinguda per l'entitat participada, independentment del fet que l'objecte del tribut el constitueixi la renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquella.

   • Es considerarà complert aquest requisit, quan l'entitat participada sigui resident en un país amb el que Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional, que li sigui d'aplicació i que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

   • En cap cas s'entendrà complert aquest requisit quan l'entitat participada sigui resident en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, excepte que resideixi en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

    En el supòsit que l'entitat participada no resident obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, l'aplicació d'aquesta exempció respecte de les rendes requereix que el requisit que preveu aquesta lletra es compleixi, almenys, en l'entitat participada indirectament.

   En cas que l'entitat participada, resident o no resident en territori espanyol, obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats procedents de dos o més entitats respecte de les que només en alguna o algunes d'elles es compleixin els requisits assenyalats en les lletres a) o a) i b) anteriors, l'aplicació de l'exempció es referirà a aquella part dels dividends o participacions en beneficis rebuts pel contribuent respecte d'entitats en les que es compleixin els esmentats requisits.

  Important:

  L'exempció prevista en aquest apartat 1, no s'aplicarà respecte de l'import d'aquells dividends o participacions en beneficis de la qual distribució generi una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  Per a l'aplicació del que disposa aquest apartat, en el cas de distribució de reserves s'atendrà a la designació continguda en l'acord social i, si no, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

 2. Segons el que disposa l'article 21.2 de la LIS :

  1. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, independentment de la seva consideració comptable.

  2. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis exempts les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, llevat que generin una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  3. L'exempció prevista en l'article 21.1 de la LIS no resultarà d'aplicació en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts import del qual hagi de ser objecte d'entrega a una altra entitat amb motiu d'un contracte que veure's sobre els valors dels que aquells són procedents, registrant una despesa a l'efecte.

   L'entitat receptora d'aquest import en virtut del referit contracte podrà aplicar l'exempció prevista en l'article 21.1 de la LIS sempre que es compleixin els següents requisits:

   • Que conservi el registre comptable d'aquests valors.

   • Que provi que el dividend ha estat percebut per l'altra entitat contractant o una entitat pertanyent al mateix grup de societats de qualsevol de les dues entitats, en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç.

   • Que es compleixin les condicions establertes en l'article 21.1 de la LIS per a l'aplicació de l'exempció.

  La disposició transitòria dissetena de la LIS, estableix que el que disposa l'article 21.2 de la LIS, no és aplicable a les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats amb anterioritat a 20 de juny de 2014.

 3. Segons el que disposa l'article 21.10 de la LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats als que resulti d'aplicació l'exempció prevista en l'article 21 de la LIS, es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.

 4. No obstant això, en l'article 21.11 de la LIS s'estableix que aquesta reducció del 5 per cent no serà aplicable, quan aquests dividends o participacions en beneficis:

  1. Sean percebuts per una entitat import net del qual del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior sigui inferior a 40 milions d'euros que compleixi els següents requisits:

   • No tenir la consideració d'entitat patrimonial en els termes establerts en l'article 5.2 de la LIS.

   • No formar part, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • No tenir, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d'una altra entitat igual o superior al 5 per cent.

   L'import net del volum de negoci es determinarà segons les regles establertes en l'article 101.2 de la LIS per a les entitats de reduïda dimensió.

  2. Procedeixin d'una entitat constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 en la que s'ostenti, de manera directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

  3. Es percebin durant els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribueixi.

Emplenament del model 200

  • Entitats residents

   En aplicació del que disposen els articles 21.1 i 21.2 de la LIS, els contribuents que percebin dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que siguin procedents per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, sempre que es compleixin els requisits de l'article 21.1 de la LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, segons s'estableix en l'article 21.10 de la LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, a què resulti d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a aquestes participacions, per la qual cosa els contribuents que apliquin l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, hauran de tenir en compte aquesta reducció quan complimentin la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el que disposa l'article 21.11 de la LIS, no hagin d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01764] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedeixin de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, sense tenir en compte aquesta reducció.

  • Entitats no residents

   En cas que els contribuents percebin dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que siguin procedents per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, sempre que es compleixin els requisits de l'article 21.1 de la LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, segons s'estableix en l'article 21.10 de la LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, a què resulti d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a aquestes participacions, per la qual cosa els contribuents que apliquin l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, hauran de tenir en compte aquesta reducció quan complimentin la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el que disposa l'article 21.11 de la LIS, no hagin d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01765] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedeixin de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 de la LIS, sense tenir en compte aquesta reducció.