Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents i no residents en territori espanyol

 1. El article 21.1 de la LIS estableix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es compleixin els següents requisits:

  1. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, almenys, del 5 per cent.En la disposició transitòria quarantena del LIS s'afegeix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el referit percentatge del 5 per cent.

   • Aquesta participació s'ha de tenir de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què sigui exigible el benefici que es distribueixi o, en el seu defecte, s'ha de mantenir posteriorment durant el temps necessari per completar l'esmentat termini.Per al còmput del termini es té també en compte el període en què la participació hagi estat tinguda ininterrompudament per altres entitats que reuneixin les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç per formar part del mateix grup de societats, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • En el supòsit que l'entitat participada obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats en més del 70 per cent dels seus ingressos, l'aplicació d'aquesta exempció respecte de les esmentades rendes requerirà que el contribuent tingui una participació indirecta en aquestes entitats que compleixi els requisits assenyalats a l'article 21.1.a) del LIS.El referit percentatge d'ingressos es calcularà sobre el resultat consolidat de l'exercici, en el cas que l'entitat directament participada sigui dominant d'un grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, i formuli comptes anuals consolidats.No obstant això, la participació indirecta en filials de segon o ulterior nivell haurà de respectar el percentatge mínim del 5 per cent, tret que les esmentades filials reuneixin les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç per formar part del mateix grup de societats amb l'entitat directament participada i formulin estats comptables consolidats.

    El requisit exigit en el paràgraf anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acrediti que els dividends o participacions en beneficis percebuts s'han integrat a la base imposable de l'entitat directa o indirectament participada com dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats sense tenir dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per doble imposició.

  2. Addicionalment, en el cas de participacions en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, que l'entitat participada hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost a un tipus nominal de, almenys, el 10 per cent a l'exercici en què s'hagin obtingut els beneficis que es reparteixen o en què es participa, amb independència de l'aplicació d'algun tipus d'exempció, bonificació, reducció o deducció sobre aquells.

   • A aquests efectes, es tindran en compte aquells tributs estrangers que hagin tingut per finalitat la imposició de la renda obtinguda per l'entitat participada, amb independència que l'objecte del tribut el constitueixi la renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquella.

   • Es considerarà complert aquest requisit, quan l'entitat participada sigui resident en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional, que li sigui d'aplicació i que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

   • En cap cas no s'entendrà complert aquest requisit quan l'entitat participada sigui resident en un país o territori qualificat com a jurisdicció no cooperativa, excepte que resideixi en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques.

    En el supòsit que l'entitat participada no resident obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, l'aplicació d'aquesta exempció respecte de les esmentades rendes requerirà que el requisit previst en aquesta lletra es compleixi, almenys, en l'entitat indirectament participada.

   En el supòsit de què l'entitat participada, resident o no resident en territori espanyol, obtingui dividends, participacions en beneficis o rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats procedents de dos o més entitats respecte de les quals sol en alguna o algunes d'elles es compleixin els requisits assenyalats en les lletres a) o a) i b) anteriors, l'aplicació de l'exempció es referirà a aquella part dels dividends o participacions en beneficis rebuts pel contribuent respecte d'entitats en les quals es compleixin els esmentats requisits.

  Important:

  L'exempció prevista en aquest apartat 1, no s'aplicarà respecte de l'import d'aquells dividends o participacions en beneficis la distribució dels quals generi una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  Per a l'aplicació del disposat en aquest apartat, en el cas de distribució de reserves s'atendrà la designació continguda en l'acord social i, en el seu defecte, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

 2. Segons el disposat en el article 21.2 del LIS:

  1. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seva consideració comptable.

  2. Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis exempts les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats per entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, tret que generin una despesa fiscalment deduïble en l'entitat pagadora.

  3. L'exempció prevista a l'article 21.1 del LIS no resultarà d'aplicació en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts l'import dels quals hagi de ser objecte de lliurament a una altra entitat en ocasió d'un contracte que versi sobre els valors dels quals aquells procedeixen, registrant una despesa a l'efecte.

   L'entitat receptora de l'esmentat import en virtut del referit contracte podrà aplicar l'exempció prevista a l'article 21.1 del LIS sempre que es compleixin els següents requisits:

   • Que conservi el registre comptable dels esmentats valors.

   • Que provi que el dividend ha estat percebut per l'altra entitat contractant o una entitat pertanyent al mateix grup de societats de qualsevol de les dues entitats, en els termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerç.

   • Que es compleixin les condicions establertes a l'article 21.1 del LIS per a l'aplicació de l'exempció.

  La disposició transitòria dissetena del LIS, estableix que el disposat a l'article 21.2 del LIS, no és aplicable a les retribucions corresponents a préstecs participatius atorgats anteriorment a 20 de juny de 2014.

 3. Segons el disposat en el article 21.10 del LIS, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats a què resulti d'aplicació l'exempció prevista a l'article 21 del LIS, es reduirà, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions.

 4. No obstant això, en el article 21.11 del LIS s'estableix que aquesta reducció del 5 per cent no serà aplicable, quan els esmentats dividends o participacions en beneficis:

  1. Siguin percebuts per una entitat l'import net del qual de la xifra de negocis haguda en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 40 milions d'euros que compleixi els següents requisits:

   • No tenir la consideració d'entitat patrimonial en els termes establerts a l'article 5.2 del LIS.

   • No formar part, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

   • No tenir, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d'una altra entitat igual o superior al 5 per cent.

   L'import net de la xifra de negocis es determinarà segons les regles establertes a l'article 101.2 del LIS per a les entitats de reduïda dimensió.

  2. Procedeixin d'una entitat constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021 en la qual s'ostenti, de forma directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

  3. Es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribueixi.

Emplenament del model 200

  • Entitats residents

   En aplicació del disposat en els articles 21.1 i 21.2 del LIS, els contribuents que percebin dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40è LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedeixin per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats residents en territori espanyol, sempre que es compleixin els requisits de l'article 21.1 del LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, segons s'estableix en el article 21.10 del LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, als que resulti d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que els contribuents que apliquin l'exempció de l'article 21.1 del LIS, hauran de tenir en compte l'esmentada reducció quan complimentin la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40è LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el disposat en el article 21.11 del LIS, no hagin d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01764] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedeixin de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 del LIS, sense tenir en compte l'esmentada reducció.

  • Entitats no residents

   En el cas que els contribuents percebin dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, hauran d'incloure en la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40è LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les disminucions en el resultat comptable que procedeixin per l'aplicació de l'exempció sobre la percepció dels dividends o participacions en beneficis d'entitats no residents en territori espanyol, sempre que es compleixin els requisits de l'article 21.1 del LIS.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, segons s'estableix en el article 21.10 del LIS, l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats, als que resulti d'aplicació l'exempció de l'article 21.1 del LIS, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referit a les esmentades participacions, pel que els contribuents que apliquin l'exempció de l'article 21.1 del LIS, hauran de tenir en compte l'esmentada reducció quan complimentin la casella [02181] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.1, 21.10 i DT 40è LIS)» de la pàgina 12 del model 200.

   No obstant això, els contribuents que, segons el disposat en el article 21.11 del LIS, no hagin d'aplicar la reducció del 5 per cent en concepte de despeses de gestió, hauran d'incloure en la casella [01765] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (art. 21.11 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents que procedeixin de l'aplicació de l'exempció de l'article 21.1 del LIS, sense tenir en compte l'esmentada reducció.