Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció de rendes a l'estranger

El article 22 de la LIS regula l'exempció de determinades rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent.

A. Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'esmentat article, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00256] i [00278] «Exempció de rendes a l'estranger (art. 22 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • El article 22.1 del LIS estableix l'exempció de les rendes positives obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent situat fora del territori espanyol, així com les derivades de la transmissió d'un establiment permanent o del cessament de la seva activitat, quan l'establiment permanent hagi estat subjecte i no exempt a un impost de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost amb un tipus nominal de, almenys, un 10 per cent, en els termes previstos a l'article 21.1 de l'esmentada Llei.

    En conseqüència, quan l'entitat obtingui aquestes rendes positives exemptes per aplicació del disposat a l'article 22.1 del LIS, haurà d'incloure l'import de les mateixes en la casella [00278] de disminució del resultat comptable.

  • El article 22.2 del LIS ja establia que no s'integraran a la base imposable les rendes negatives obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent, però per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2017, estableix que tampoc no s'integraran a la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de l'establiment permanent.

    Per tant, partint del disposat en aquest article l'entitat haurà d'incloure en la casella [00256] d'augments, l'import corresponent a les esmentades rendes negatives.

    No obstant això, el article 22.2 del LIS estableix en el seu últim paràgraf que seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas de cessament de l'establiment permanent.En aquest cas, l'import de les rendes negatives es minorarà en l'import de les rendes positives netes obtingudes anteriorment i que hagin tingut dret a l'aplicació d'un règim d'exempció o de deducció per a l'eliminació de la doble imposició, per l'import de la mateixa.

    En conseqüència, l'entitat haurà d'incloure aquest import en la casella [00256] d'augments.

Notes explicatives respecte als articles 22.1 i 22.2 del LIS:

El article 22.3 del LIS estableix que es considerarà que una entitat opera mitjançant un establiment permanent a l'estranger quan, per qualsevol títol, disposi fora del territori espanyol, de forma continuada o habitual, d'instal·lacions o llocs de treball en els que realitzi tot o part de la seva activitat, o actuï en ell per mitjà d'un agent autoritzat per contractar en nom i per compte del contribuent, que exerceixi amb habitualitat els esmentats poders.En particular, s'entén que constitueixen establiments permanents aquells a què es refereix la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents.Si l'establiment permanent es troba situat en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional, que li sigui d'aplicació, s'està al que en resulti.

Així mateix, el article 22.4 del LIS estableix que es considerarà que un contribuent opera mitjançant establiments permanents diferents en un determinat país, quan realitzin activitats clarament diferenciables i la gestió d'aquestes es porti de manera separada.

Finalment, segons el disposat en el article 22.5 del LIS, es consideraran rendes d'un establiment permanent aquelles que el mateix hagués pogut obtenir si fos una entitat diferent i independent, tenint en compte les funcions desenvolupades, els actius utilitzats i els riscos assumits per l'entitat a través de l'establiment permanent.

A aquests efectes, es tindran en compte les rendes estimades per operacions internes amb la mateixa entitat en aquells supòsits que així estigui establert en un conveni per evitar la doble imposició internacional que resulti d'aplicació.

El article 22.6 del LIS estableix que no s'aplicarà el règim previst a l'esmentat article quan es donin, respecte de les rendes obtingudes a l'estranger, les circumstàncies previstes en el article 21.9 del LIS.L'opció a què es refereix la lletra c) de l'article 21.9 del LIS s'exercirà per cada establiment permanent fora del territori espanyol, fins i tot en el cas que n'hi hagi alguns al territori d'un sol país.

B. Règim transitori (DT 16a.4 i 16a.5 del LIS)

En relació amb el règim regulat a l'article 22.1 i 2 del LIS, cal tenir en compte el règim transitori previst en el apartat 4 de la disposició transitòria setzena del LIS segons el qual, en el cas que un establiment permanent hagués obtingut rendes negatives netes que s'haguessin integrat a la base imposable de l'entitat en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2013, l'exempció prevista a l'article 22 del LIS o la deducció a què es refereix l'article 31 d'aquesta Llei només s'aplicaran a les rendes positives obtingudes posteriorment a partir del moment en què superin la quantia de les esmentades rendes negatives.

Així mateix, el apartat 5 de la disposició transitòria setzena del LIS n'estableix un altre règim transitori per als casos de transmissió d'un establiment permanent en períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, segons el qual la base imposable de l'entitat transmitent resident en territori espanyol s'incrementarà en l'import de l'excés de les rendes negatives netes generades per l'establiment permanent en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2013 sobre les rendes positives netes generades per l'establiment permanent en períodes impositius iniciats a partir d'aquesta data, amb el límit de la renda positiva derivada de la transmissió del mateix.

Rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiment permanent (EP) (art. 22 LIS)
Procedència de les rendesPeríodes impositius
anteriors a l'1/1/2017
Períodes impositius
posteriors a l'1/1/2017
Obtingudes mitjançant l'EPRendes positives Exemptes Exemptes
Rendes negatives NO s'integren a BI NO s'integren en BI
Derivades de transmissió de l'EPRendes positives Exemptes Exemptes
Rendes negatives SÍ s'integren en BI
Si adquirent és entitat del grup,
existeix règim de diferimiento
(art. 11.11 LIS)
NO s'integren en BI
Es deroga règim de diferimiento de
art. 11.11 LIS
Derivades de cessament de l'EPRendes positives Exemptes
(encara que no s'indica expressament)
Exemptes
Rendes negatives SÍ s'integren en BI SÍ s'integren en BI

Notes al quadre:

Rendes exemptes si EP subjecte i no eximeixo un impost anàleg a l'Impost sobre Societats amb tipus nominal >10%.

Rendes negatives que s'integrin en BI es minoren d'acord amb art. 22.LIS.