Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Nota comuna a les exempcions de l'article 21 del LIS

L'artículo 21.9 de la LIS estableix que no s'aplicarà l'exempció prevista en aquest article:

  1. A les rendes distribuïdes pel fons de regulació de caràcter públic del mercat hipotecari.

  2. A les rendes obtingudes per agrupacions d'interès econòmic espanyoles i europees, i per unions temporals d'empreses, quan, almenys un dels seus socis, tingui la condició de persona física.

  3. A les rendes de font estrangera que l'entitat integri a la seva base imposable i en relació amb les quals opti per aplicar, si és procedent, la deducció establerta als articles 31 o 32 d'aquesta Llei.