Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Canvi de criteris comptables

El article 11.3.2º de la LIS estableix que els càrrecs o abonaments a partides de reserves, registrats com a conseqüència de canvis de criteris comptables, s'integraran a la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzin.

Emplenament del model 200

Conforme a l'anterior, en les caselles [00355] i [00356] «Canvi de criteris comptables (art. 11.3.2º LIS)» de la pàgina 12 del model 200, s'haurà de recollir l'import d'aquests càrrecs o abonaments, com a conseqüència de la seva integració en la base imposable del període impositiu en què els mateixos es realitzin.

No obstant això, quan s'emplenin aquestes caselles, s'ha de tenir en compte que no s'integraran en la base imposable els referits càrrecs i abonaments a reserves que estiguin relacionats amb ingressos o despeses, respectivament, meritats i comptabilitzats d'acord amb els criteris comptables existents en els períodes impositius anteriors, sempre que s'haguessin integrat a la base imposable dels esmentats períodes, ni tampoc aquestes despeses i ingressos comptabilitzats de nou en ocasió de la seva meritació, d'acord amb el canvi de criteri comptable.