Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres ajustaments vinculats a la imputació temporal

Emplenament del model 200

En les caselles [00361] i [00362] «Altres diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses (art. 11 LIS de la pàgina 12 del model 200, s'hauran de recollir, a més dels ajustaments recollits en l'apartat «Consideracions generals» d'aquest capítol, totes les correccions generades per diferències d'imputació temporal que no tinguin cabuda en caselles específiques creades en el model 200.

Així, el article 11.5 del LIS estableix que no s'integrarà a la base imposable la reversió de despeses que no hagin estat fiscalment deduïbles.

En el article 11.7 del LIS s'estableix que quan es eliminin provisions, per no haver-se aplicat a la seva finalitat, sense abonament a un compte d'ingressos de l'exercici, el seu import s'integrarà a la base imposable de l'entitat que les hagués dotat, en la mesura que l'esmentada dotació s'hagués considerat despesa deduïble.

Finalment, el article 11.8 del LIS estableix que quan l'entitat sigui beneficiària o tingui reconegut el dret de rescat de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumeixi el risc d'inversió, integrarà en tot cas a la base imposable la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament de cada període impositiu.

El disposat en aquest apartat no s'aplicarà als segurs que instrumentin compromisos per pensions assumits per les empreses en els termes previstos en la Disposició addicional primera del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en la seva normativa de desenvolupament.

L'import de les rendes imputades minorarà el rendiment derivat de la percepció de quantitats dels contractes.

Per tant, en relació amb el disposat en aquests preceptes, el contribuent haurà de realitzar en les caselles [00361] y [00362], els ajustaments generats per la no-integració en la base imposable de la reversió de despeses que no hagin estat fiscalment deduïbles, segons estableix el article 11.5 del LIS, o quan s'eliminin provisions per no aplicar-se la seva finalitat segons el disposat en el article 11.7 del LIS, o quan l'entitat sigui beneficiària o tingui reconegut el dret de rescat de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumeixi el risc d'inversió, en els termes establerts pel article 11.8 del LIS.