Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Obra beneficosocial de caixes d'estalvis i fundacions bancàries

En aplicació del que disposa l'article 24 de la LIS, les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00373] i [00374] «Obra beneficosocial de les caixes d'estalvis i fundacions bancàries (art. 24 LIS) »:

1. Articles 24.1 i 24.2 de la LIS

Segons el que disposa l'article 24.1 de la LIS seran deduïbles fiscalment les quantitats que les caixes d'estalvis i les fundacions bancàries destinin dels seus resultats al finançament d'obres beneficosocials, de conformitat amb les normes per les quals es regeixen.

En aquest sentit, l'article 24.2 de la LIS estableix que les quantitats assignades a l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis i de les fundacions bancàries hauran d'aplicar-se, com a mínim, en un 50 per cent, en el mateix període impositiu al que correspongui l'assignació, o en l'immediat següent, a la realització de les inversions afectes, o a sufragar despeses de sosteniment de les institucions o establiments acollides a aquella.

Emplenament del model 200

En conseqüència, les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00374] de disminucions, les quantitats que destinin del resultat de l'exercici corresponent al període impositiu objecte de declaració al finançament de les obres beneficosocials.

2. Article 24.3 de la LIS

No s'integraran en la base imposable:

  1. Les despeses de manteniment de l'obra beneficosocial que es realitzin amb càrrec al fons d'obra social, encara que excedissin les assignacions efectuades, sens perjudici que tinguin la consideració d'aplicació de futures assignacions. No obstant això, les esmentades despeses seran fiscalment deduïbles quan, de conformitat amb la normativa comptable que resulti aplicable, es registrin amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.

  2. Les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra beneficosocial.

Emplenament del model 200

Les caixes d'estalvis i fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import de les despeses de manteniment de l'obra beneficosocial durant el període impositiu de la seva meritació, i en la casella [00374] de disminucions, l'import de les rendes derivades de la transmissió d'inversions afectes a l'obra beneficosocial durant el període impositiva de la meritació d'aquestes rendes.

3. Article 24.4 de la LIS

La dotació a l'obra beneficosocial realitzada per les fundacions bancàries o, si escau, les despeses de manteniment de l'obra beneficosocial que, d'acord amb la normativa comptable que resulti aplicable, es registrin amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, podran reduir la base imposable de les entitats de crèdit en les que participin, en la proporció que els dividends percebuts de les esmentades entitats representin respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries, fins al límit màxim dels esmentats dividends.

Cal tenir en compte:

Per poder aplicar-se aquesta reducció, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que hagués satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació d'aquesta quantitat com partida fiscalment deduïble en la seva declaració d'aquest Impost.

Emplenament del model 200

Sempre que es compleixi el que disposa l'article 24.4 de la LIS, les fundacions bancàries hauran d'incloure en la casella [00373] d'augments, l'import de la dotació a l'obra beneficosocial, o si escau, el de les seves despeses de manteniment, en la proporció que els dividends percebuts de les entitats de crèdit representin respecte dels ingressos totals de les fundacions bancàries i fins al límit màxim dels esmentats dividends. Per fer-ho, la fundació bancària haurà de comunicar a l'entitat de crèdit que hagués satisfet els dividends l'import de la reducció així calculada i la no-aplicació d'aquesta quantitat com partida fiscalment deduïble en la seva declaració d'aquest Impost.