Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys

En les caselles [00413] i [00414] «Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» s'inclouran altres correccions d'augment i de disminució que sigui procedent efectuar sobre l'import de la casella [00501] de resultat del compte de pèrdues i guanys abans d'impost sobre societats, per a la determinació de la base imposable, sempre que no estiguin expressament previstes en cap de les correccions recollides en les caselles anteriors de l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)».

Entre les circumstàncies que donaran lloc a l'emplenament d'aquestes caselles es poden citar a títol d'exemple i sense caràcter exhaustiu:

 • Correccions ocasionades per l'aplicació del que disposa la disposició addicional tercera de la LIS, que estableix la no integració en la base imposable de les rendes positives que s'hagin posat de manifest durant el període impositiu com a conseqüència de:

  1. La percepció dels següents ajuts de la política agrària comunitària :

   1. Abandonament definitiu del cultiu de la vinya.
   2. Prima a l'arrencada de plantacions de pomeres.
   3. Prima a l'arrencada de plataneras.
   4. Abandonament definitiu de la producció lletera.
   5. Abandonament definitiu del cultiu de peres, préssecs i nectarines.
   6. Arrencada de plantacions de peres, préssecs i nectarines.
   7. Abandonament definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.
  2. La percepció dels següents ajuts de la política pesquera comunitària : per la paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seva transmissió per a la constitució de societats mixtes en tercers països, així com per l'abandonament definitiu de l'activitat pesquera.

  3. La percepció d'ajuts públiques que tinguin per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació, enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals d'elements patrimonials afectes a l'exercici d'activitats econòmiques.

  4. La percepció dels ajuts a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes que compleixin els requisits establerts en la normativa reguladora de la concessió d'aquests ajuts.

  5. La percepció d'indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabanya ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.

 • Correccions motivades per l'aplicació de la disposició addicional setena de la LIS, relatiu a la no integració en la base imposable de l'impost sobre societats dels increments i disminucions de patrimoni que es posin de manifest com a conseqüència de l'adscripció de l'equip professional a una societat anònima esportiva de nova creació.

 • Correccions que puguin sorgir de l'aplicació dels supòsits establerts en les disposicions transitòries cinquena i sisena del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de desembre.

Cal tenir en compte:

Les aportacions que els socis realitzin per reposar el patrimoni net de la societat, a causa del desequilibri entre el capital social i aquest patrimoni de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, no es computen com a ingressos . Tales aportacions no s'integren en el resultat comptable i la Llei de l'impost no estableix cap correcció sobre això.