Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç

En l'article 13.2.a) de la LIS s'estableix que per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, no són deduïbles fiscalment.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa aquest precepte, caldrà realitzar els següents ajustaments en les caselles [00331] i [00332] «Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç (art. 13.2 a) i DT 15 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • En la casella [00331] d'augments, el contribuent haurà d'incloure l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració, que no siguin deduïbles fiscalment segons el que disposa l'article 13.2.a) de la LIS.

  • En canvi, quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00331]) per no ser fiscalment deduïble, es produeixi la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00332] l'import corresponent a aquesta reversió.

  • En relació amb el que disposa l'article 13.2.a) de la LIS, la disposició transitòria quinzena de la LIS estableix un règim transitori segons el qual la reversió de les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible que haguessin resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'integraran en la base imposable de l'impost sobre societats del període impositiu en què es produeixi la recuperació del seu valor en l'àmbit comptable. En aquest cas, aquesta integració es recollirà en la casella [00331] d'augments.