Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis

1. Supòsit de l'article 13.2 b) de la LIS

En aquest article s'estableix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan durant el període impositiu en què es registra del deteriorament, es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • No es compleixi el requisit establert en l'article 21.1 a) de la LIS. Aquest requisit consisteix en què el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, com a mínim, del 5 per cent. Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, s'elimina el requisit alternatiu consistent en què el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros, encara que en la disposició transitòria quarantena de la LIS s'afegeix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides durant els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establert en l'article 21.1 a) de la LIS. A més, s'exigeix que la participació s'haurà de posseir de manera ininterrompuda durant com a mínim 1 any, i

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, durant aquest període impositiu es compleixi, a més, el requisit establert en article 21.1 b) de la LIS, és a dir, que l'entitat hagi estat subjecta i no exempta per un imposat estranger de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost a un tipus nominal de, com a mínim, el 10 per cent.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 13.2 b) de la LIS el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00325] i [00326] «Ajustaments per pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis (art. 13.2 b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00325] d'augments, el contribuent haurà de consignar l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 13.2 b) de la LIS.

 • No obstant això, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la LIS, aquestes pèrdues per deteriorament seran deduïbles durant el període impositiu en què la participació es transmeti o es doni de baixa, sempre que els requisits assenyalats es donin durant l'any anterior a què es produeixi la transmissió o baixa de la participació.

  En aquests casos, el contribuent durant el període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00325]) per no ser fiscalment deduïbles, haurà d'incloure en la casella [00326] de disminucions, l'import corresponent a aquest deteriorament com a conseqüència de la seva reversió.

Si no compleix un o cap dels requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

Però sí compleix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal ≥ 10%

Llavors s'aplicarà l'article 13.2 LIS.

Per tant, no seran deduïbles, encara que sí seran deduïbles quan la participació es transmeti o es doni de baixa (art. 20 LIS).

2. Supòsit de l'article 15 k) de la LIS

En aquest article s'estableix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan durant el període impositiu en què es registra el deteriorament, respecte de les que es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • Es compleixin els requisits establerts en l'article 21 de la LIS, o

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, durant aquest període impositiu no es compleixi el requisit establert en l'article 21.1 b) de la LIS.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa aquest precepte, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01807] «Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participacions en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades durant el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 15 k) de la LIS.

Aplicació article 15 k) LIS

Si compleix els dos requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

No és necessari que compleixi amb els requisits de l'art.21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M € (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any
A més, compleix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no compleix el requisit de l'art.21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Llavors, s'aplicarà l'article 15 k) de la LIS.
Per tant, no seran deduïbles en cap cas.