Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis

1.Supòsit de l'article 13.2 b) de la LIS

En aquest article s'estableix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan en el període impositiu en què es registra del deteriorament, es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • No es compleixi el requisit establert a l'article 21.1 a) del LIS.Aquest requisit consisteix que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, almenys, del 5 per cent.Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, s'elimina el requisit alternatiu consistent que el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros, encara que en la disposició transitòria quarantena del LIS s'afegeix un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tingués un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establert a l'article 21.1 a) del LIS.A més, s'exigeix que la participació s'haurà de tenir de manera ininterrompuda durant almenys 1 any, i

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, en l'esmentat període impositiu es compleixi, a més, el requisit establert en article 21.1 b) del LIS, és a dir, que l'entitat hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a aquest Impost a un tipus nominal de, almenys, el 10 per cent.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 13.2 b) del LIS el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00325] i [00326] «Ajustaments per pèrdues per deteriorament de valors representatius de participació en el capital o fons propis (art. 13.2 b) LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00325] d'augments, el contribuent haurà de consignar l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 13.2 b) del LIS.

 • No obstant això, d'acord amb el disposat en el article 20 del LIS, aquestes pèrdues per deteriorament seran deduïbles en el període impositiu en què la participació es transmeti o es doni de baixa, sempre que els requisits assenyalats es donin durant l'any anterior a què es produeixi la transmissió o baixa de la participació.

  En aquests casos, el contribuent en el període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00325]) per no ser fiscalment deduïbles, haurà d'incloure en la casella [00326] de disminucions, l'import corresponent a l'esmentat deteriorament com a conseqüència de la seva reversió.

Si no compleix un o cap dels requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

Però sí que compleix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa a tipus nominal ≥ 10%

Llavors s'aplicarà el article 13.2 LIS.

Per tant, no seran deduïbles, encara que sí que seran deduïbles quan la participació es transmeti o es doni de baixa (art. 20 LIS).

2.Supòsit de l'article 15 k) del LIS

En aquest article s'estableix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats quan en el període impositiu en què es registra el deteriorament, respecte de les quals es d'alguna de les següents circumstàncies:

 • Es compleixin els requisits establerts a l'article 21 del LIS, o

 • Que en el cas de participació en el capital o en els fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, en l'esmentat període impositiu no es compleixi el requisit establert a l'article 21.1 b) del LIS.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent haurà d'incloure en la casella [01807] «Pèrdues per deteriorament de valors representatius de participacions en el capital o fons propis (art. 15 k) LIS» de la pàgina 12 del model 200, l'import de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no són deduïbles per aplicació de l'article 15 k) del LIS.

Aplicació article 15 k) LIS

Si compleix els dos requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any

No és necessari que compleixi amb els requisits de l'art. 21.1.a) LIS:

 • Participació ≥ 5% o V. Adq. > 20M€ (Participacions adquirides abans 01-01-2021)
 • Antiguitat 1 any
A més, compleix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal ≥ 10%
Però no compleix el requisit de l'art. 21.1.b) LIS, és a dir, l'entitat participada tributa
a tipus nominal < 10%
Llavors, s'aplicarà l'article 15 k) del LIS.
Per tant, no seran deduïbles en cap cas.