Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors (art. 13.1 LIS) no afectades per l'article 11.12 ni la DT 33a.1 del LIS

Quan existeix un risc en el cobrament d'un determinat crèdit, les entitats estan obligades comptablement a dotar una pèrdua per deteriorament.

En canvi, el article 13.1 de la LIS estableix que només seran fiscalment deduïbles les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'impost es presenti alguna de les circumstàncies següents:

 1. Que hagi transcorregut el termini de sis mesos des del venciment de l'obligació.

  Important:

  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn l'any 2020 i l'any 2021, el Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, estableix al seu article 14 que els contribuents de l'Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l'article 101 del LIS per ser considerats empreses de reduïda dimensió, podran deduir, en els esmentats períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan hagin transcorregut tres mesos des del venciment de l'obligació que es refereix la lletra a) de l'article 13.1 del LIS.

  D'aquesta forma, per a les empreses de reduïda dimensió es redueix en els esmentats períodes el termini establert per poder deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, passant de 6 mesos a 3 mesos, el temps que s'exigeix que hagi transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'impost.

 2. Que el deutor estigui declarat en situació de concurs.

 3. Que el deutor estigui processat pel delicte d'alçament de béns

 4. Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual depengui el seu cobrament.

No obstant això, encara que es presentin les circumstàncies anteriors, no seran fiscalment deduïbles:

 • Les corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seva existència o quantia.

 • Les corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, tret que estiguin en situació de concurs i s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge, en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

 • Les corresponents a estimacions globals del risc d'insolvències de clients i deutors.

Emplenament del model 200

Aquestes diferències de criteri entre la norma comptable i la norma fiscal, determina la necessitat de realitzar una sèrie d'ajustaments en les caselles [00321] i [00322] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS no afectades per l'art. 11.12 LIS ni per la DT 33a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00321] d'augments, el contribuent inclourà l'import de les pèrdues per deteriorament de valor dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no siguin deduïbles fiscalment segons el disposat a l'article 13.1 del LIS.

 • En canvi, el contribuent inclourà en la casella [00322] de disminucions l'import d'aquestes pèrdues comptabilitzades en el període en què siguin deduïbles fiscalment per complir els requisits de l'article 13.1 del LIS.

 • Quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00321]) per no ser fiscalment deduïble, es produeixi la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00322] l'import corresponent a l'esmentada reversió.

A tenir en compte:

En aquestes caselles [00321] i [00322] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS no afectades per l'art. 11.12 LIS ni per la DT 33a.1 LIS» sol hauran de figurar els imports relatius a les pèrdues per deteriorament dels crèdits de l'article 13.1 del LIS, sempre que no estiguin afectades pel disposat a l'article 11.12 de l'esmentada norma, en el cas del qual s'hauran de declarar segons el disposat en l'apartat següent (caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 i DT 33è.1 LIS»).