Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament de valors representatius de deute

En el article 13.2 c) de la LIS s'estableix la no-deducibilidad fiscal de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'esmentat article, el contribuent haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00327] i [00328] «Pèrdua per deteriorament de valors representatius de deute (art. 13.2.c) i DT 15è LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • El contribuent haurà d'incloure en la casella [00327] d'augments, l'import corresponent a les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute comptabilitzades en el període impositiu objecte de declaració, que no siguin deduïbles fiscalment segons el disposat a l'article 13.2 c) del LIS.

  • No obstant això, quan en un període impositiu posterior al de la comptabilització de les esmentades pèrdues per deteriorament que va originar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [00327]) per no ser fiscalment deduïble, es produeixi la recuperació de valor del deteriorament, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00328] l'import corresponent a l'esmentada reversió.

  • En relació amb el disposat a l'article 13.2 c) del LIS, la disposició transitòria quinzena del LIS, estableix un règim transitori segons el qual la reversió de les pèrdues per deteriorament els valors representatius de deute que haguessin resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, s'integraran a la base imposable de l'Impost sobre Societats del període impositiu en què es produeixi la recuperació del seu valor en l'àmbit comptable.A aquests efectes, l'esmentada integració es recollirà en la casella [00327] d'augments.