Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses i provisions per pensions no afectades per l'article 11.12 LIS (articles 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)

Encara que comptablement, les dotacions a provisions realitzades en el període impositiu són deduïbles, la normativa de l'Impost sobre Societats estableix la no-deducibilidad d'algunes despeses per provisions, que implica que el contribuent hagi de realitzar una sèrie d'ajustaments que haurà de consignar en les caselles [00335] i [00336] «Despeses i provisions per pensions no afectades per l'art. 11.12 LIS (arts.14.1, 14.6 i 14.8 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • El article 14.1 del LIS estableix que no seran deduïbles les despeses per provisions i fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  Per tant, en el període impositiu en què es comptabilitzin aquestes despeses per provisions i fons interns, s'haurà de consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments.

  No obstant això, l'article 14.1 del LIS estableix que aquestes despeses seran fiscalment deduïbles en el període impositiu en què s'abonin les prestacions, pel que en l'esmentat període impositiu s'haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a aquestes despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • El article 14.6 del LIS estableix que les despeses de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats, i se satisfacin mitjançant el lliurament dels mateixos, seran fiscalment deduïbles quan es produeixi aquest lliurament.

  En aplicació del disposat en aquest precepte, el contribuent en el període impositiu en què es comptabilitzin aquestes despeses de personal consignar l'import dels mateixos en la casella [00335] d'augments.I en el període impositiu en què es produeixi la lliurament dels esmentats instruments, el contribuent haurà de consignar en la casella [00336] de disminucions els imports corresponents a aquestes despeses que, en un període impositiu anterior, es van incloure de la forma que s'ha indicat.

 • En el paràgraf primer de l'article 14.8 del LIS s'estableix que seran deduïbles les despeses relatives al fons de provisions tècniques efectuades per les societats de garantia recíproca, amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys, fins que l'esmentat fons assoleixi la quantia mínima obligatòria a què es refereix l'article 9 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre Règim Jurídic de les Societats de Garantia Recíproca.Les dotacions que superin les quanties obligatòries seran deduïbles en un 75 per cent.

  Per tant, a partir que el fons de provisions tècniques assoleixi aquesta quantia mínima, les despeses relatives a l'esmentat fons només seran deduïbles en un 75 per cent, pel que caldrà consignar en la casella [00335] d'augments, l'import del 25 per cent corresponent a aquestes despeses no deduïbles.