Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres provisions no deduïbles fiscalment no afectades per l'article 11.12 LIS

1.Provisions dels articles 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5 de la LIS

El article 14.2 del LIS estableix que no seran deduïbles les despeses relatives a retribucions a llarg termini al personal mitjançant sistemes d'aportació definida o prestació definida.

No obstant això, sí que seran deduïbles les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions i les contribucions efectuades per les empreses promotores previstes en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, sempre que compleixin els requisits previstos a l'article 14.2 del LIS.

Així mateix, el article 14.3 del LIS estableix la no deducibilidad d'altres despeses associades a provisions:

  1. Els derivats d'obligacions implícites o tàcites.

  2. Els concernents als costos de compliment de contractes que superin els beneficis econòmics que s'esperen rebre dels mateixos.

  3. Els derivats de reestructuracions, excepte si es refereixen a obligacions legals o contractuals i no merament tàcites.

  4. Els relatius al risc de devolucions de vendes.

  5. Els de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats, i se satisfacin en efectiu.

Finalment, el article 14.4 del LIS estableix la deducibilidad de les despeses corresponents a actuacions mediambientals, sempre que es corresponguin amb un pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració tributària.

No obstant això, segons el disposat en el article 14.5 del LIS, aquestes despeses no deduïbles, bé perquè així ho estableix la normativa.o bé perquè no han complert els requisits exigits en la norma, seran deduïbles en el període impositiu en què s'apliqui la provisió o es destini la despesa a la seva finalitat.

A tenir en compte:

En relació amb la no-deducibilidad de les despeses associades a provisions a què es refereix l'article 14.3 del LIS, la Direcció Genneral de los Tributos ha resolt que no és deduïble en l'Impost sobre Societats una provisió que té per finalitat cobrir el risc derivat d'una possible indemnització futura en cas d'acomiadament dels treballadors, ja que la provisió no respon a una obligació actual, legal o contractual, sinó que té per finalitat cobrir el risc derivat d'una possible indemnització futura en cas d'acomiadament dels treballadors.Per això, la provisió no serà despesa fiscalment deduïble en el període impositiu en què es doti la mateixa ja que, en l'esmentat moment, no existeix l'obligació certa d'indemnitzar els treballadors, sinó una simple expectativa.

No obstant això, segons el disposat a l'article 14.5 del LIS, la dotació de la provisió practicada pel contribuent tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble en el període impositiu en què la provisió s'apliqui a la seva finalitat, i no en el període impositiu en què s'hagués practicat la seva dotació comptable.

Emplenament del model 200

La diferència entre el criteri comptable i el criteri fiscal sobre la deducibilidad de les despeses esmentades en aquest apartat, dona lloc a la realització dels següents ajustaments en les caselles [00337] i [00338] «Altres provisions no deduïbles fiscalment (art. 14 LIS) no afectades per l'art. 11.12 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

  • En el període impositiu en què es comptabilitzin els despeses fiscalment no deduïbles, el contribuent haurà d'incloure el seu import en la casella [00337] d'augments al resultat del compte de pèrdues i guanys.

  • I en el període impositiu en què la provisió s'apliqui o la despesa es destini a la seva finalitat, el contribuent haurà d'incloure en la casella [00338] de disminucions, l'import corresponent a les esmentades despeses.

2.Provisions de l'article 14.7 del LIS

El article 14.7 del LIS estableix que les despeses relatives a les provisions tècniques realitzades per les entitats asseguradores, seran deduïbles fins a l'import de les quanties mínimes establertes per les normes aplicables.Amb aquest mateix límit, l'import de la dotació a l'exercici a la reserva d'estabilització serà deduïble en la determinació de la base imposable, encara que no s'hagi integrat al compte de pèrdues i guanys.Qualsevol aplicació de l'esmentada reserva s'integrarà a la base imposable del període impositiu en què es produeixi.

Emplenament del model 200

En aplicació d'aquest precepte, s'haurà de consignar en la casella [00337] l'import de les despeses relatives a les provisions tècniques realitzades per les entitats asseguradores, així com l'import de la dotació a l'exercici a la reserva d'estabilització, que excedeixin del límit de les quanties mínimes establertes per les normes aplicables.Així mateix, en el període impositiu en què les entitats asseguradores apliquin l'esmentada reserva, hauran de consignar el seu import en la casella [00338].

En cas que l'import de la dotació a l'exercici a la reserva d'estabilització no s'hagi integrat al compte de pèrdues i guanys, serà deduïble amb el límit esmentat, pel que s'haurà de consignar en la casella [00338] l'import de la dotació fins al límit.En el període impositiu en què es produeixi l'aplicació de l'esmentada reserva, s'haurà de consignar aquest import en la casella [00337].

Recordi:

En les caselles [00335] i [00336] «Despeses i provisions per pensions no afectades per l'art. 11.12 LIS (arts.14.1, 14.6 i 14.8 LIS)», només s'ha de consignar els imports relatius a les esmentades despeses que no estiguin afectats pel límit establert a l'article 11.12 del LIS.

Si estiguessin afectats per l'esmentat límit, el seu import es consignaria en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 i DT 33a.1 LIS».

3.Provisions de l'article 14.9 del LIS

El article 14.9 del LIS estableix que les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió, seran deduïbles fins a l'import necessari per determinar un saldo de la provisió no superior al resultat d'aplicar a les vendes amb garanties vives a la conclusió del període impositiu el percentatge determinat per la proporció que s'haguessin trobat les despeses realitzades per fer front a les garanties hagudes en el període impositiu i en els dos anteriors en relació amb les vendes amb garanties realitzades en els esmentats períodes impositius.

El disposat en el paràgraf anterior també s'aplicarà a les dotacions per a la cobertura de despeses accessòries per devolucions de vendes.

Emplenament del model 200

Per tant, els contribuents hauran de realitzar un ajustament positiu en la casella [00337] per l'import d'aquestes despeses que no resulten deduïbles per excedir de l'import establert en l'esmentat precepte.

Recordi:

En les caselles [00337] i [00338] «Altres provisions no deduïbles fiscalment (art. 14 LIS) no afectades per l'art. 11.12 LIS», només s'ha de consignar els imports relatius a les esmentades despeses que no estiguin afectats pel límit establert a l'article 11.12 del LIS.

Si estiguessin afectats per l'esmentat límit, el seu import es consignaria en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'art. 11.12 i DT 33è.1 LIS».