Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Des del 29-09-2013 fins al 30-06-2016

Regulació:Article 23 LIS, a la seva redacció original.

Import de la reducció i requisits

Les rendes procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos o models, plans, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, s'integraran a la base imposable en un 40 per cent del seu import, quan es compleixin els següents requisits:

  1. Que l'entitat cedent hagi creat els actius objecte de cessió, almenys, en un 25 per cent del seu cost.

  2. Que el cessionari utilitzi els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'aquesta utilització no es materialitzin en el lliurament de béns o prestació de serveis pel cessionari que generin despeses fiscalment deduïbles en l'entitat cedent, sempre que, en aquest últim cas, l'esmentada entitat estigui vinculada amb el cessionari.

  3. Que el cessionari no resideixi en un país o territori qualificat com jurisdicció no cooperativa, tret que estigui situat en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que l'operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitzi activitats econòmiques.

  4. Quan un mateix contracte de cessió inclogui prestacions accessòries de serveis, s'haurà de diferenciar a l'esmentat contracte la contraprestació corresponent als mateixos.

  5. Que l'entitat disposi dels registres comptables necessaris per poder determinar els ingressos i despeses directes corresponents als actius objecte de cessió.

L'anterior també resultarà d'aplicació en el cas de transmissió dels actius intangibles referits en el mateix, quan l'esmentada transmissió es realitzi entre entitats que no formin part d'un grup de societats segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

Rendes de la cessió d'actius intangibles

En el cas de cessió d'actius intangibles, als efectes de la seva integració en la base imposable amb la reducció recollida en l'apartat anterior, amb independència de què l'actiu estigui o no reconegut en el balanç de l'entitat, s'entendrà per rendes la diferència positiva entre els ingressos de l'exercici procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació dels actius, i les quantitats que siguin deduïdes en el mateix per aplicació dels articles 12.2 o 13.3 del LIS, en el seu cas, i per aquelles despeses de l'exercici directament relacionades amb l'actiu cedit.

Emplenament del model 200

En el cas que el contribuent apliqui la reducció prevista en els apartats anteriors sobre les rendes derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles, haurà de realitzar un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00372] «Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20è LIS)» de la pàgina 13 del model 200, consignant el 60 per cent dels esmentats ingressos.