Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal

El article 20 de la LIS estableix que quan un element patrimonial o un servei tinguin diferent valoració comptable i fiscal, l'entitat adquirent d'aquell integrarà a la seva base imposable la diferència entre ambdues, de la següent manera:

  1. Tractant-se d'elements patrimonials integrants del actiu circulant, en el període impositiu en què aquests motivin la meritació d'un ingrés o una despesa.

  2. Tractant-se d'elements patrimonials no amortitzables integrants de l'immobilitzat, en el període impositiu en què aquests es transmetin o es donin de baixa.

  3. Tractant-se d'elements patrimonials amortitzables integrants de l'immobilitzat, en els períodes impositius que restin de vida útil, aplicant a l'esmentada diferència el mètode d'amortització utilitzat respecte dels referits elements, tret que siguin objecte de transmissió o baixa anteriorment, al cas dels quals, s'integrarà en ocasió de la mateixa.

  4. Tractant-se de serveis, en el període impositiu en què es rebin, excepte que el seu import s'hagi d'incorporar a un element patrimonial en el cas del qual se serà al previst en els paràgrafs anteriors.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en aquest precepte, en el període impositiu que l'entitat adquirent d'un element patrimonial o d'un servei tingui diferent valoració comptable i fiscal, haurà d'integrar en les caselles [01015] i [01016] «Efectes de la valoració comptable diferent de la fiscal (article 20 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, la diferència d'ambdós valors.