Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Reinversió de beneficis extraordinaris

El apartat 6 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS estableix que les rendes acollides a la reinversió de beneficis extraordinaris prevista a l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, segons redacció vigent fins a 1 de gener de 2002, que no haguessin aplicat la deducció establerta a l'article 36 ter de la Llei 43/1995 per aplicació de l'apartat dos de la disposició transitòria tercera de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, es regularan per l'establert al referit article 21 i en les seves normes de desenvolupament (Capítol VII del Títol I del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 537/1997, de 14 d'abril).

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002, l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, va ser derogat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, administratives i de l'ordre social.

No obstant això, i en virtut del disposat en l'esmentada disposició transitòria vint-i-quatrena del LIS, l'article 21 de la Llei 43/1995 continua sent aplicable després de l'1 de gener de 2002 per a aquelles rendes que s'acollissin al disposat en el mateix (i les seves normes de desenvolupament) durant la seva vigència, i encara que la reinversió i altres requisits es produeixin en períodes impositius iniciats a partir d'aquesta data.

Atesa aquesta vigència transitòria del article 21 de la Llei 43/1995, es recullen a continuació les característiques principals d'aquest benefici de diferimiento per reinversió.El contingut que es detalla a continuació serà vàlid mentre sigui aplicable amb caràcter transitori l'esmentat article 21 de la Llei 43/1995.

Per acollir-se al diferimiento de les rendes obtingudes en la transmissió onerosa d'elements patrimonials, aquests han de pertànyer a algun d'aquests grups:

  • Els pertanyents al immobilitzat material.

  • Els pertanyents al immobilitzat immaterial.

  • Els valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de tota classe d'entitats que atorguin una participació no inferior al 5 per cent sobre el capital social de les mateixes i que s'haguessin posseït, almenys, amb un any d'antelació a la data de transmissió, sense que es trobin compresos en aquesta categoria d'elements patrimonials els valors representatius de la participació en fons d'inversió ni aquells altres que no atorguin una participació sobre el capital social.Als efectes de calcular el temps de possessió s'entén que els valors transmesos han estat els més antics.

No formaran part de les rendes acollides al benefici l'import de les provisions relatives als elements patrimonials o valors, en el que les dotacions a les mateixes haguessin estat fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicables a la llibertat d'amortització que s'hagin d'integrar a la base imposable en ocasió de la transmissió dels elements patrimonials que van gaudir de la mateixa.

La condició perquè resulti d'aplicació la reinversió de beneficis extraordinaris resideix en què l'import de les esmentades transmissions es reinverteixi en qualsevol dels elements patrimonials abans relacionats, dins del termini comprès entre l'any anterior a la data de lliurament o posada a disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors i, excepcionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovat per l'Administració tributària.

La reinversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitzi.Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit (contractes d'arrendament financer), es considerarà realitzada la reinversió en la data de celebració del contracte, per un import igual al valor de comptat de l'element patrimonial.Els efectes de la reinversió es troben condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

En el cas de no realitzar-se la reinversió dins del termini assenyalat anteriorment, la part de quota íntegra corresponent a la renda obtinguda, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponent del període impositiu en què va vèncer aquell o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

La reinversió d'una quantitat inferior a l'import de la transmissió dona dret a la no-integració en la base imposable de la part de renda que proporcionalment correspongui a la quantitat reinvertida.En aquest cas, la part de quota íntegra corresponent a la renda que s'ha d'integrar en la base imposable, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponentment al període impositiu en què va vèncer el termini per efectuar la reinversió, o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

El import de la renda no integrada a la base imposable s'ha d'incorporar a la mateixa per algun dels següents mètodes, a elecció del contribuent:

  1. En els períodes impositius que acabin en els set anys següents al tancament del període impositiu en què va vèncer el termini dels tres anys posteriors a la data de lliurament o posada a disposició de l'element patrimonial la transmissió del qual va originar el benefici extraordinari.

    En aquest cas s'integrarà a la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment correspongui a la durada del mateix en relació amb els referits set anys.

  2. En els períodes impositius en els quals s'amortitzin els elements patrimonials en els quals es materialitzi la reinversió, tractant-se d'elements patrimonials amortitzables.

    En aquest cas s'integrarà a la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment correspongui al valor de l'amortització dels elements patrimonials en relació amb el seu preu d'adquisició o cost de producció.

El valor de l'amortització serà l'import que hagi de tenir la consideració de fiscalment deduïble, no podent ser inferior al resultant d'aplicar el coeficient lineal derivat del període màxim d'amortització establert a les taules d'amortització oficialment aprovades.

Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, es prendran les quantitats que haguessin resultat fiscalment deduïbles d'acord amb el previst en l'apartat 6 de l'article 128 de la Llei 43/1995.

En cas de transmissió de l'element patrimonial abans de la seva total amortització s'entendrà per valor de l'amortització l'import pendent d'amortitzar en el moment d'efectuar-se aquella.

Quan l'element patrimonial objecte de la reinversió sigui una edificació, la part de valor atribuïble a terra s'haurà d'afectar al mètode previst en la lletra a) anterior.Quan no es conegui el valor atribuït a terra, l'esmentat valor es calcularà prorratejant el preu d'adquisició entre els valors cadastrals del terra i de la construcció l'any d'adquisició.No obstant això, el contribuent podrà utilitzar un criteri de distribució del preu d'adquisició diferent, quan es provi que l'esmentat criteri es fonamenta en el valor normal de mercat del terra i de la construcció l'any d'adquisició.

La elecció de qualsevol dels mètodes d'incorporació a la base imposable de la renda no integrada a la mateixa per aplicació de la reinversió de beneficis extraordinaris s'haurà d'efectuar en el primer període impositiu en el qual sigui procedent la incorporació de la renda, manifestant-se conjuntament amb la declaració corresponent a l'esmentat període impositiu.Una vegada realitzada l'elecció, no podrà modificar-se.En cas de no realitzar-se l'elecció s'aplicarà el mètode previst en la lletra a) anterior.

En cap cas no podrà quedar renda sense integrar a la base imposable, havent d'efectuar-se l'esmentada integració d'acord amb el mètode que resulti aplicable.

Els elements patrimonials objecte de la reinversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdua justificada, fins que es compleixi el termini de set anys citat anteriorment, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització dels admesos en l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei de l'Impost, que s'apliqui, fos inferior.La transmissió dels esmentats elements abans de l'acabament de l'esmentat termini determinarà la integració en la base imposable, del període impositiu en què es produeix la transmissió, de la part de renda pendent d'integració, excepte si l'import obtingut és objecte de reinversió en els termes que s'estan exposant.En aquest cas, la part de renda pendent d'integració s'haurà d'integrar a la base imposable conforme al mètode que el contribuent va triar.Quan l'esmentat mètode hagués estat l'establert en la lletra b) anterior, en tant no es realitzi la nova reinversió, s'integrarà a la base imposable el resultat d'aplicar a la quantia de la renda acollida a la reinversió de beneficis extraordinaris el coeficient lineal màxim d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades que corresponia a l'element transmès.Igual criteri d'integració continuarà aplicant-se en el cas que la reinversió es materialitzi en elements no amortitzables.Tractant-se d'elements amortitzables, la renda pendent s'integrarà en els períodes impositius en què s'amortitzin els elements patrimonials en els quals s'hagués materialitzat aquesta reinversió.

Una vegada superat el termini de set anys al que es refereix la lletra a) anterior, o la vida útil si fos inferior, la transmissió dels elements patrimonials en els quals es va materialitzar la reinversió determinarà que la renda pendent d'integració en aquell moment s'integri a la base imposable dels períodes impositius que acabin posteriorment a l'esmentada transmissió, en l'import que resulti d'aplicar en cada un d'ells el coeficient lineal màxim d'amortització que corresponia a l'element transmès a la quantia de la renda obtinguda a la reinversió de beneficis extraordinaris, o a la part d'aquest import que proporcionalment correspongui, quan la durada del període impositiu sigui inferior a dotze mesos.

Emplenament del model 200

La casella [00365] «Reinversió de beneficis extraordinaris (DT 24è LIS)» de la pàgina 13 del model 200, s'utilitzarà per integrar a la base imposable del període, la part que correspongui d'aquelles rendes la qual tributació s'hauria diferit en el seu moment per aplicació del disposat a l'avui derogat article 21 de la Llei 43/1995, de l'Impost sobre Societats.