Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reinversió de beneficis extraordinaris

L'apartat 6 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS estableix que les rendes acollides a la reinversió de beneficis extraordinaris prevista en l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, segons redacció vigent fins a 1 de gener de 2002, que no haguessin aplicat la deducció establerta en l'article 36 ter de la Llei 43/1995 per aplicació de l'apartat dos de la disposició transitòria tercera de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, es regularan pel que estableix el referit article 21 i en les seves normes de desenvolupament (Capítol VII del Títol I del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d'abril).

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002, l'article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, va ser derogat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

No obstant això, i en virtut del que disposa l'esmentada disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, l'article 21 de la Llei 43/1995 segueix essent aplicable després de l'1 de gener de 2002 per a aquelles rendes que s'acollissin al que disposa el mateix (i les seves normes de desenvolupament) durant la seva vigència, i encara que la reinversió i altres requisits es produeixin en períodes impositius iniciats a partir d'aquella data.

Donada aquesta vigència transitòria de l'article 21 de la Llei 43/1995, es recullen a continuació les característiques principals d'aquest benefici d'ajornament per reinversió. El contingut que es detalla a continuació serà vàlid mentre sigui aplicable amb caràcter transitori aquest article 21 de la Llei 43/1995.

Per acollir-se a l'ajornament de les rendes obtingudes en la transmissió onerosa d'elements patrimonials, aquests han de pertànyer a algun d'aquests grups:

  • Els pertanyents a l'immobilitzat material.

  • Els pertanyents a l'immobilitzat immaterial.

  • Els valors representatius de la participació en el capital o en fons propis de qualsevol classe d'entitats que atorguin una participació no inferior al 5 per cent sobre el capital social de les mateixes i que s'haguessin posseït, com a mínim, amb un any d'antelació a la data de transmissió, sense que es trobin compresos en aquesta categoria d'elements patrimonials els valors representatius de la participació en fons d'inversió ni aquells altres que no atorguin una participació sobre el capital social. Als efectes de calcular el temps de possessió s'entén que els valors transmesos han estat els més antics.

No formaran part de les rendes acollides al benefici l'import de les provisions relatives als elements patrimonials o valors, quant les dotacions a les mateixes haguessin estat fiscalment deduïbles, ni les quantitats aplicables a la llibertat d'amortització que hagin d'integrar-se en la base imposable amb motiu de la transmissió dels elements patrimonials que van gaudir de la mateixa.

La condició perquè resulti d'aplicació la reinversió de beneficis extraordinaris resideix en què l'import de les esmentades transmissions es reinverteixi en qualsevol dels elements patrimonials abans relacionats, dins el termini comprès entre l'any anterior a la data d'entrega o posada a disposició de l'element patrimonial transmès i els tres anys posteriors i, excepcionalment, d'acord amb un pla especial de reinversió aprovada per l'Administració tributària.

La reinversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitzi. Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit (contractes d'arrendament financer), es considerarà realitzada la reinversió en la data de celebració del contracte, per un import igual al valor de comptat de l'element patrimonial. Els efectes de la reinversió es troben condicionats, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

En el cas de no realitzar-se la reinversió dins el termini assenyalat anteriorment, la part de quota íntegra corresponent a la renda obtinguda, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponent del període impositiu en què va vèncer aquell o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

La reinversió d'una quantitat inferior a l'import de la transmissió dona dret a la no integració en la base imposable de la part de renda que proporcionalment correspongui a la quantitat reinvertida. En aquest cas, la part de quota íntegra corresponent a la renda que ha d'integrar-se en la base imposable, a més dels interessos de demora, s'ingressarà conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en el que va vèncer el termini per efectuar la reinversió, o conjuntament amb la quota corresponent a un període impositiu anterior, a elecció del contribuent.

L'import de la renda no integrada en la base imposable ha d'incorporar-se a la mateixa per algun dels següents mètodes, a elecció del contribuent:

  1. Durant els períodes impositius que concloguin durant els set anys següents al tancament del període impositiu en què va vèncer el termini dels tres anys posteriors a la data d'entrega o posada a disposició de l'element patrimonial de la qual transmissió va originar el benefici extraordinari.

    En aquest cas s'integrarà en la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment correspongui a la durada del mateix en relació amb els referits set anys.

  2. Durant els períodes impositius en els que s'amortitzin els elements patrimonials en els que es materialitzi la reinversió, tractant-se d'elements patrimonials amortitzables.

    En aquest cas s'integrarà en la base imposable de cada període impositiu la renda que proporcionalment correspongui al valor de l'amortització dels elements patrimonials en relació amb el seu preu d'adquisició o cost de producció.

El valor de l'amortització serà l'import que hagi de tenir la consideració de fiscalment deduïble, no podent ser inferior al resultant d'aplicar el coeficient lineal derivat del període màxim d'amortització establert en les taules d'amortització oficialment aprovades.

Tractant-se d'elements patrimonials que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als que es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit, es prendran les quantitats que haguessin resultat fiscalment deduïbles d'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'article 128 de la Llei 43/1995.

En cas de transmissió de l'element patrimonial abans del seu total amortització s'entendrà per valor de l'amortització l'import pendent d'amortitzar en el moment d'efectuar-se aquella.

Quan l'element patrimonial objecte de la reinversió sigui una edificació, la part de valor atribuïble a terra haurà d'afectar-se al mètode previst en la lletra a) anterior. Quan no es conegui el valor atribuït a terra, aquest valor es calcularà prorratejant el preu d'adquisició entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció l'any d'adquisició. No obstant això, el contribuent podrà utilitzar un criteri de distribució del preu d'adquisició diferent, quan es provi que aquest criteri es fonamenta en el valor normal de mercat del sòl i de la construcció l'any d'adquisició.

L'elecció de qualsevol dels mètodes d'incorporació a la base imposable de la renda no integrada en la mateixa per aplicació de la reinversió de beneficis extraordinaris haurà d'efectuar-se durant el primer període impositiu en el que sigui procedent la incorporació de la renda, manifestant-se conjuntament amb la declaració corresponent a aquest període impositiu. Una vegada realitzada l'elecció, no podrà modificar-se. En cas de no realitzar-se l'elecció s'aplicarà el mètode previst en la lletra a) anterior.

En cap cas podrà quedar renda sense integrar en la base imposable, havent d'efectuar-se aquesta integració d'acord amb el mètode que resulti aplicable.

Els elements patrimonials objecte de la reinversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdua justificada, fins que es compleixi el termini de set anys esmentat anteriorment, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització dels admesos en l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei de l'impost, que s'apliqui, fos inferior. La transmissió d'aquests elements abans de la finalització de l'esmentat termini determinarà la integració en la base imposable, del període impositiu en el que es produeix la transmissió, de la part de renda pendent d'integració, excepte si l'import obtingut és objecte de reinversió en els termes que s'estan exposant. En aquest cas, la part de renda pendent d'integració haurà d'integrar-se en la base imposable conforme al mètode que el contribuent va triar. Quan aquest mètode hagués estat l'establert en la lletra b) anterior, en tant no es realitzi la nova reinversió, s'integrarà en la base imposable el resultat d'aplicar a la quantia de la renda acollida a la reinversió de beneficis extraordinaris el coeficient lineal màxim d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades que corresponia a l'element transmès. Igual criteri d'integració continuarà aplicant-se en cas que la reinversió es materialitzi en elements no amortitzables. Tractant-se d'elements amortitzables, la renda pendent s'integrarà durant els períodes impositius en els que s'amortitzin els elements patrimonials en els que s'hagués materialitzat aquesta reinversió.

Una vegada superat el termini de set anys al que es refereix la lletra a) anterior, o la vida útil si fora inferior, la transmissió dels elements patrimonials en els que es va materialitzar la reinversió determinarà que la renda pendent d'integració en aquell moment s'integri en la base imposable dels períodes impositius que concloguin amb posterioritat a aquesta transmissió, en l'import que resulti d'aplicar a cadascun d'ells el coeficient lineal màxim d'amortització que corresponia a l'element transmès a la quantia de la renda obtinguda a la reinversió de beneficis extraordinaris, o a la part d'aquell import que proporcionalment correspongui, quan la durada del període impositiu sigui inferior a dotze mesos.

Emplenament del model 200

La casella [00365] «Reinversió de beneficis extraordinaris (DT 24a LIS)» de la pàgina 13 del model 200, s'utilitzarà per integrar en la base imposable del període, la part que correspongui d'aquelles rendes de la qual tributació s'hagués diferit al seu moment per aplicació del que disposa l'avui derogat article 21 de la Llei 43/1995, de l'impost sobre societats.