Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària

Regulació:Article 130 LIS

Els actius per impost diferit corresponents a dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts amb entitats de dret públic i la deducibilidad del qual no es produeixi per aplicació del disposat a l'article 13.1.a) d'aquesta Llei, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 d'aquesta Llei, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, podran convertir-se en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells.

No obstant això, quan l'import de la quota líquida positiva d'un determinat període impositiu sigui superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix a què es refereix el paràgraf anterior, l'entitat podrà tenir el dret previst en aquest article, per un import igual a l'excés, respecte d'aquells actius de la mateixa naturalesa generats en períodes impositius anteriors o en els 2 períodes impositius posteriors.

Perquè es produeixi la conversió a la que s'ha fet menció anteriorment, se n'han de donar qualssevol de les següents circumstàncies:

  1. Que el contribuent registri pèrdues comptables en els seus comptes anuals, auditats i aprovats per l'òrgan corresponent.

  2. Que l'entitat sigui objecte de liquidació o insolvència judicialment declarada.

La conversió dels actius per impost diferit en un crèdit exigible davant l'Administració Tributària es produirà en el moment de la presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu que s'hagin produït les circumstàncies que donen lloc a l'esmentada conversió.

Les entitats que realitzin la conversió dels actius per impost diferit referits en el paràgraf anterior en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, podran optar per sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària seguint el procediment establert a l'article 69 del RIS.

Emplenament del model 200

Si l'entitat opta per sol·licitar l'abonament del crèdit exigible davant l'Administració tributària, haurà de consignar l'esmentat import en la casella [00150] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200:

  • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de consignar l'import en la casella [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)». En aquest cas, l'import de la casella [01020] coincidirà amb el de la casella [00150].

  • En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, haurà de consignar l'import en la casella [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)». L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.