Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Regularització de conversió d'actius per impost diferit mitjançant autoliquidació complementària

Dins del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'apartat «Líquid a ingressar o per retornar» es complimentarà exclusivament quan l'entitat presenti una autoliquidació complementària per modificar una autoliquidació presentada anteriorment amb l'objectiu de sol·licitar un import menor d'abonament o compensació per actius per impost diferit convertits en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

Recordi:

Per poder emplenar aquest apartat, les entitats hauran d'haver marcat prèviament la casella autoliquidació complementària de la pàgina 1 del model 200, fent constar el número de justificant de la declaració anterior.

Aquest apartat s'emplenarà de la següent forma:

 • En la casella [03243] «Complementària:Devolució acordada/compensada» s'haurà de consignar l'import total del crèdit exigible davant l'Administració tributària respecte del qual s'hagi sol·licitat l'abonament o compensació en l'autoliquidació originària i la devolució del qual s'hagi acordat o efectuat per l'esmentada Administració.En el cas que la devolució no hagi estat acordada o efectuada per l'Administració tributària, se n'haurà de consignar zero a la casella corresponent:

  • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [03244] «Complementaria:Devolució acordada/compensada (Estat)» s'haurà de consignar l'import que hagi complimentat a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

  • En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral Navarra, en la casella [03245] «Complementaria:Devolució acordada/compensada (D.Forales/Navarra)», haurà de consignar l'import que hagi complimentat a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) Sr. Forales/Navarra)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [03317] «Resultat de conversió de AID després de regularització:Abonament» es consignarà l'import total que resulti per retornar si l'entitat opta per sol·licitar l'abonament del crèdit exigible davant l'Administració tributària, quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible davant l'Administració tributària sigui menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seva devolució encara no hagués estat acordada o compensada per l'Administració tributària:

  • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [03318] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:Abonament (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» l'import de la casella [03244] «Complementària:Devolució acordada/compensada (Estat)» per al cas que aquesta operació resulti per retornar.

  • En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, en la casella [03319] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:Abonament (Sr. Forales/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» l'import de la casella [03245] «Complementària:Devolució acordada/compensada (El Sr. Forales/Navarra)» per al cas que aquesta operació resulti per retornar.L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [03320] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:Compensació» es consignarà l'import total que resulti per retornar si l'entitat opta per compensar l'abonament del crèdit exigible davant l'Administració tributària, quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible davant l'Administració tributària sigui menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seva devolució encara no hagués estat acordada o compensada per l'Administració tributària: 

  • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02490] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:Compensació (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» l'import de la casella [03244] «Complementària:Devolució acordada/compensada (Estat)» per al cas que aquesta operació resulti per retornar.

  • En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, en la casella [02491] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:Compensació (Sr. Forales/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» l'import de la casella [03245] «Complementària:Devolució acordada/compensada (D.Forales/Navarra)» per al cas que aquesta operació resulti per retornar.L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

 • En la casella [02492] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:A ingressar» es consignarà l'import que resulti a ingressar quan el resultat de l'actiu per impost diferit convertit en crèdit exigible davant l'Administració tributària sigui menor que el resultant de l'autoliquidació originària i la seva devolució ja hagués estat acordada o compensada per l'Administració tributària:

  • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02493] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:A ingressar (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01020] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» o [01021] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Estat)» l'import de la casella [03244] per al cas que aquesta operació resulti a ingressar.

  • En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, en la casella [02494] «Resultat de conversió d'AID després de regularització:A ingressar (El Sr. Forales/Navarra)» s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a les caselles [01043] «Abonament per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» o [01044] «Compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària (art. 130 LIS) (Sr. Forales/Navarra)» l'import de la casella [03245] per al cas que aquesta operació resulti a ingressar.L'emplenament d'aquesta casella es realitzarà a la pàgina 26 del model 200.

Important:

Les autoliquidacions complementàries són aquelles que tenen com a finalitat completar o modificar les presentades anteriorment, i es podran presentar quan d'elles resulti un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar inferior a l'anteriorment autoliquidada.

Si, al contrari, el contribuent considera que l'autoliquidació anterior ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació de l'esmentada autoliquidació. Aquestes sol·licituds podran fer-se sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys que es refereix l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, del dret de l'Administració tributària per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.En aquests casos, no serà procedent la presentació d'autoliquidacions complementàries.