Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Retencions sobre els premis de determinades loteries i apostes

Els contribuents hauran de consignar en les caselles [00597] i [01797] «Retencions sobre els premis de determinades loteries i ben plantades» de la pàgina 14 bis del model 200, els següents imports:

  • En la casella [00597] s'haurà de consignar l'import de les retencions practicades al contribuent en el període objecte de declaració sobre els premis de loteries i apostes que, per la seva quantia, estiguessin subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes a què es refereix la disposició addicional trenta-tresena de la Llei 35/2003, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni.

    Així mateix, les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses consignaran en aquesta casella [00597], en el seu cas, les retencions i ingressos a compte i pagaments a compte citats en el paràgraf anterior que no hagin de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

  • La casella [01797] serà complimentada exclusivament per aquelles entitats que siguin socis o membres d'una agrupació d'interès econòmic espanyola o d'una unió temporal d'empreses.En aquesta casella es consignarà l'import de les retencions practicades sobre els premis referits en el paràgraf anterior, obtinguts per una o algunes de les esmentades entitats i que hagin estat imputats a l'entitat declarant.