Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obligats a retenir i ingressar a compte

Segons el disposat en el article 128.1 de la LIS estan obligats a retenir o ingressar a compte quan satisfacin o abonin rendes subjectes a retenció o ingrés a compte de l'Impost sobre Societats:

  1. Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de béns i de propietaris i les entitats en règim d'atribució de rendes.

  2. Les persones físiques respecte de les rendes que satisfacin o abonin en el exercici de les seves activitats econòmiques.

  3. Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operin en ell mitjançant establiment permanent.

  4. El representant designat d'acord amb el disposat a l'article 86.1 del text refós de la Llei d'ordenació i supervisió d'assegurances privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, que actuï en nom de l'entitat asseguradora que operi en règim de lliure prestació de serveis, en relació amb les operacions que es realitzin a Espanya.

    Amb efectes des d'1-1-2016, estaran obligades a practicar retenció o ingrés a compte les entitats asseguradores domiciliades en un altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu que operin a Espanya en règim de lliure prestació de serveis, en relació amb les operacions que es realitzin a Espanya.