Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Percentatges de retenció o ingrés a compte

En el article 128.6 de la LIS s'estableixen els següents percentatges de retenció o ingrés a compte:

  1. Amb caràcter general, el 19 per cent.

    Quan es tracti de rendes procedents del arrendament o subarrendament d'immobles urbans situats a Ceuta, Melilla o les seves dependències, obtingudes per entitats domiciliades en els esmentats territoris o que operin en ells mitjançant establiment o sucursal, l'esmentat percentatge es dividirà per dos.

  2. En el cas de rendes procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, el 24 per cent.

  3. En el cas de premis de loteries i apostes que, per la seva quantia, estiguessin subjectes i no exempts del gravamen especial de determinades loteries i apostes a què es refereix la Disposició addicional trenta-tresena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el 20 per cent.En aquest cas, la retenció es practicarà sobre l'import del premi subjecte i no exempt, d'acord amb la referida disposició.