Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions aplicables a les entitats llogateres d'habitatges

En la casella [00576] «Bonificacions entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges (Capítol III Títol VII LIS de la pàgina 14 del model 200, les entitats llogateres d'habitatges, acollides a aquest règim especial regulat al Capítol II del Títol VII del LIS, aplicaran aquestes bonificacions en els següents termes:

 • Percentatges de bonificació:

  85 per cent.

 • Rendes bonificades:

  Les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges.La renda a bonificar derivada de l'arrendament estarà integrada per a cada habitatge per l'ingrés íntegre obtingut, minorat en les despeses fiscalment deduïbles directament relacionades amb l'obtenció de l'esmentat ingrés i en la part de les despeses generals que corresponguin proporcionalment a l'esmentat ingrés.

  Tractant-se d'habitatges que hagin estat adquirits en virtut dels contractes d'arrendament financer (Capítol XII del Títol VII del LIS), per calcular la renda que es bonifica no es tindran en compte les correccions derivades de l'aplicació de l'esmentat règim especial.

 • Base de la bonificació:

  La part de la quota íntegra que correspongui a les rendes bonificades.