Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

En la casella [00567] «Bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla (art. 33 LISde la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació regulada a l'article 33 del LIS i que s'aplica sobre la quota íntegra en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació:

  50 per cent.

 • Entitats que afecta:

  Entitats que operin efectivament i materialment a Ceuta i Melilla, és a dir, aquelles entitats espanyoles que estiguin domiciliades fiscalment en els esmentats territoris o que operin en ells mitjançant establiment o sucursal, i aquelles entitats estrangeres no residents a Espanya i que operin en els esmentats territoris mitjançant establiment permanent.

 • Rendes bonificades:

  Totes les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

  S'entendrà per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla aquelles que corresponguin a activitats que determinin en els esmentats territoris el tancament d'un cicle mercantil amb resultats econòmics.

  A aquests efectes, es considerarà complert el disposat en el paràgraf anterior en el cas d'arrendament d'immobles situats en aquests territoris.

  No s'estimarà que existeixen les esmentades circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transport, entrada i sortida de gèneres o efectes en aquells i, en general, quan les operacions no determinin per si soles rendes.

  A tenir en compte:

  Aquelles entitats domiciliades a Ceuta o Melilla que exerceixin l'activitat de exportació de mercaderies fabricades en aquests territoris o adquirits a un fabricant dels esmentats territoris o que les hagués importat prèviament, tenen dret a la bonificació del 50 per cent de la part de quota íntegra corresponent a les rendes derivades de les esmentades operacions, ja que totes elles tanquen un cicle mercantil que determina resultats econòmics als esmentats territoris.

  Una societat que es dediqui al transporti per compte d'altri de mercaderies entre Ceuta i la península té dret a la bonificació, ja que l'esmentada activitat tanca cicle econòmic a Ceuta.Si la societat disposa d'un magatzem a la península des del qual envia i rep les mercaderies, sempre que l'esmentat magatzem no sigui en realitat una sucursal de l'entitat transportista, podrà aplicar aquesta bonificació.

 • Aplicació d'aquesta bonificació

  Als efectes de poder aplicar la bonificació d'aquest article, tindrà la consideració de renda obtinguda a Ceuta o Melilla, sempre que les entitats tinguin, com a mínim, un lloc fix de negocis en els esmentats territoris, fins a un import de 50.000 euros per persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa que exerceixi les seves funcions a Ceuta o Melilla, amb un límit màxim total de 400.000 euros.

  Si s'obtenen rendes superiors a l'esmentat import, s'exigirà per aplicar la bonificació que s'acrediti el tancament a Ceuta o Melilla d'un cicle mercantil que determini resultats econòmics.En el cas d'entitats que formin part d'un grup de societats, aquestes quantitats es determinaran a nivell del grup.

  També s'entendran obtingudes a Ceuta o Melilla, les rendes procedents del comerç a l'engròs quan aquesta activitat s'organitzi, dirigeixi, contracti i facturi a través d'un lloc fix de negocis situat en els esmentats territoris que expliqui en els mateixos amb els mitjans materials i personals necessaris per a això.

  Per a la determinació de la renda imputable a Ceuta i Melilla en el cas de les entitats pesqueres i les de navegació marítima, es tindran en compte els criteris i percentatges específics que s'estableixen en els apartats 4 i 5 de l'article 33 del LIS.

  Les entitats espanyoles domiciliades fiscalment a Ceuta i Melilla que tinguin la seva seu de direcció efectiva en els esmentats territoris, així com les entitats estrangeres no residents a Espanya i que operin a Ceuta i Melilla mitjançant establiment permanent que operin efectiva i materialment en els esmentats territoris, durant un termini no inferior a 3 anys, podran aplicar aquesta bonificació per les rendes obtingudes fora de les esmentades ciutats en els períodes impositius que finalitzin una vegada transcorregut l'esmentat termini quan, almenys, la meitat dels seus actius estiguin situats en aquelles.No obstant això, queden exceptuades del previst en aquest apartat les rendes que procedeixin de l'arrendament de béns immobles situats fora dels esmentats territoris.