Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per doble imposició interna generada i aplicada a l'exercici (DT 23è.1 LIS)

Emplenament del model 200

En la casella [01280] «Deducció per doble imposició interna generada i aplicada a l'exercici (DT 23°.1 LIS de la pàgina 14 del model 200, es consignarà l'import de les deduccions per evitar la doble imposició interna que conforme a l'establert en el apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS, el contribuent hagi generat i aplicat en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en aquesta casella serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 15 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23è.1 LIS)» (pàgina 15 del model 200)

Els contribuents que apliquin aquesta deducció per doble imposició interna hauran de complimentar en aquest quadre el «D.I. interna 2021» de la forma que es detalla a continuació:

 • La fila «D.I. interna 2021» està prevista per recollir els imports de les deduccions per evitar la doble imposició interna regulades en l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS generades el 2021, i que van resultar traslladables a períodes impositius posteriors per insuficiència de quota íntegra.

 • A la columna «Deducció generada» es recollirà l'import de les deduccions per evitar la doble imposició interna regulades en l'apartat 1 de la disposició transitòria vint-i-tresena del LIS generades el 2021.

 • A la columna «Aplicat en aquesta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) de l'import corresponent a l'anterior columna «Deducció generada» que s'aplica en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

  A tenir en compte:

  • Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, el apartat 2 de la disposició addicional quinzena del LIS estableix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, hauran de tenir en compte que l'import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional previstes als articles 31, 32 i apartat 11 de l'article 100 del LIS, així com el d'aquelles deduccions per evitar la doble imposició a què es refereix la disposició transitòria vint-i-tresena d'aquesta Llei, no podrà excedir conjuntament del 50 per cent de la quota íntegra del contribuent.

  • Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació del límit establert en la DONA 15a del LIS.

   A aquests efectes, amb caràcter previ a l'emplenament d'aquest quadre «Deduccions doble imposició interna (DT 23è LIS)» (excepte en els supòsits que ja s'hagi complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), s'obrirà una finestra de desglossament en la que el contribuent haurà d'indicar si el import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha estat inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

   L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de la compensació de quotes per pèrdues de les cooperatives, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  • En la casella [01280] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en aquesta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [01280] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

 • A la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es recollirà la part de la deducció corresponent de la columna «Deducció generada» que no es va incloure a la casella corresponent a la columna «Aplicat en aquesta liquidació». És a dir, es refereix a la part de la deducció que per no haver estat aplicada en la liquidació del període impositiu objecte de declaració, queda pendent d'aplicar en períodes impositius futurs.