Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Doble imposició internacional econòmica:dividends i participacions en beneficis

El article 32 de la LIS regula aquesta deducció per doble imposició internacional amb què es tracta d'evitar la doble imposició internacional que sorgeix en els casos en què una societat matriu resident en territori espanyol percep dividends o participacions en beneficis de les seves entitats filials residents a l'estranger, i el benefici obtingut ha tributat al territori de la filial i posteriorment, es grava en territori de la societat matriu quan el rep.

A aquests efectes, el article 32 del LIS estableix que aquesta deducció s'aplicarà quan en la base imposable es computin dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol.

L'import d'aquesta deducció serà l'impost efectivament pagat per l'entitat no resident en territori espanyol respecte dels beneficis amb càrrec als quals s'abonen els dividends, en la quantia corresponent de tals dividends, sempre que l'esmentada quantia s'inclogui en la base imposable del contribuent.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció serà necessari el compliment dels següents requisits:

  1. Que la participació directa o indirecta en el capital de l'entitat no resident sigui, almenys, del 5 per cent, o bé que el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros (aquest últim requisit només és aplicable per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021).

  2. Que la participació s'hi hagués posseït de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què sigui exigible el benefici que es distribueixi o, en el seu defecte, que es mantingui durant el temps que sigui necessari per completar un any.Per al còmput del termini es tindrà també en compte el període en què la participació hagi estat tinguda ininterrompudament per altres entitats que reuneixin les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç per formar part del mateix grup de societats, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

En cas de distribució de reserves s'atendrà la designació continguda en l'acord social i, en el seu defecte, es consideraran aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

Tindran la consideració de dividends o participacions en beneficis, els derivats dels valors representatius del capital o dels fons propis d'entitats, amb independència de la seva consideració comptable.

Aquesta deducció no s'aplicarà en relació amb els dividends o participacions en beneficis rebuts l'import dels quals hagi de ser objecte de lliurament a una altra entitat en ocasió d'un contracte que versi sobre els valors dels quals aquells procedeixen, registrant una despesa a l'efecte.L'entitat receptora de l'esmentat import podrà aplicar l'esmentada deducció en la mesura que conservi el registre comptable dels esmentats valors i aquests compleixin les condicions establertes per a això.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn fins al 31 de desembre de 2016, la renda negativa obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat que hagués estat prèviament transmesa per una altra entitat que reuneixi les circumstàncies a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç per formar part d'un mateix grup de societats amb el contribuent, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, es minorarà en l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió precedent i a la qual s'hagués aplicat un règim d'exempció.