Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Tipus de gravamen vigents

ContribuentsTipus de gravamen 2021
Tipus general 25 per 100
Entitats de nova creació de l'article 29.1 de la LIS que realitzin activitats econòmiques, excepte que tributin a un tipus inferior, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent (no sent aplicable a aquelles entitats que tinguin la consideració d'entitat patrimonial) 15 per 100
Entitats de nova creació constituïdes entre l'1-1-2013 i el 31-12-2014 que realitzin activitats econòmiques, que segons la DT 22a del LIS poden seguir aplicant el tipus de gravamen establert en la DONA 19a del RDLeg. 4/2004, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent:
. Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros
15 per 100
. Per la part de base imposable restant
20 per 100
Entitats de crèdit 30 per 100
Entitats que es dediquin a l'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzemaments subterranis d'hidrocarburs segons el previst en la Llei 34/1998 30 per 100
Entitats que desenvolupin exclusivament l'activitat d'emmagatzemament d'hidrocarburs propietat de tercers i a les que no els resulta aplicable el règim especial establert al Capítol IX del Títol VII del LIS 25 per 100
Activitats relatives al refinament i qualssevol altres de diferents de les d'exploració, investigació, explotació, transport, emmagatzemament, depuració i venda d'hidrocarburs extrets o de l'activitat d'emmagatzemament subterrani d'hidrocarburs propietat de tercers 25 per 100
Societats de cooperatives de crèdit i caixes rurals: (1)
. Resultats cooperatius
25 per 100
. Resultats extracooperatius
30 per 100
Cooperatives fiscalment protegides: (1)
. Resultats cooperatius
20 per 100
. Resultats extracooperatius
25 per 100
Entitats a les que sigui d'aplicació el règim fiscal establert en la Llei 49/2002 10 per 100
Entitats de la Zona Especial de les Canàries (article 43 Llei 19/1994), respecte a la part de la base imposable que correspon a les operacions que es realitzin material i efectivament en l'àmbit geogràfic de la ZEC (casella [00559]) 4 per 100
Fons d'inversió de caràcter financer amb determinades condicions de l'article 29.4 del LIS 1 per 100
Societats i fons d'inversió immobiliària, que tinguin per objecte exclusiu la inversió en qualsevol tipus d'immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament i compleixin les condicions de l'article 29.4.c) del LIS, així com que desenvolupin l'activitat de promoció exclusivament d'habitatges per destinar-les al seu arrendament i compleixin les condicions de l'article 29.4.d) del LIS 1 per 100
SICAV amb determinades condicions indicades a l'article 29.4 del LIS que remet a la Llei 35/2003 1 per 100
Fons de regulació del mercat hipotecari 1 per 100
Fons d'Actius Bancaris (durant el període de temps legalment previst) 1 per 100
Entitats en règim especial SOCIMI establert en la Llei 11/2009:
. Amb caràcter general
0 per 100
. Gravamen especial sobre els beneficis distribuïts
19 per 100
. Gravamen especial sobre els beneficis no distribuïts
15 per 100
Fons de pensions regulats pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre 0 per 100

Nota a la taula:

(1) Als únics efectes de complimentar la casella [00558] «Tipus de Gravamen», el tipus de gravamen a consignar per les societats cooperatives fiscalment protegides en la mateixa serà el que correspongui als resultats cooperatius:20 per cent (25 per cent si es tracta de cooperatives de crèdit i caixes rurals).(tornar societats) (tornar cooperatives)