Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Articles 16 i 17 Llei 49/2002

Podran aplicar aquesta deducció les entitats que realitzin donatius, donacions i aportacions a favor de les següents entitats :

  1. Les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim fiscal establert en el Títol II de la Llei 49/2002.

  2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

  3. Les universitats públiques i els col·legis majors adscrits a les mateixes.

  4. L'Institut Cervantes , el Institut Ramon Llull i les altres institucions amb finalitats anàlegs de les Comunitats Autònomes amb llengua oficial pròpia.

  5. Els Organismes Públics d'Investigació dependents de l'Administració General de l'Estat.