Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

En la casella [00588] «Deduccions per incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít.VAIG VEURE, DT 24ª.3 LIS i art. 27.3 primer Llei 49/2002)» de la pàgina 14 del model 200, els contribuents hauran de consignar l'import de les deduccions per incentivar determinades activitats previstes al Capítol IV del Títol VI del LIS, en l'apartat tercer de la disposició transitòria vint-i-quatrena del LIS, així com a l'article 27.3 primer de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que tinguin dret a aplicar en el període impositiu objecte de declaració.

L'import consignat en aquesta casella serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament de les pàgines 17 i 18 del model 200 que s'explica a continuació.

. Emplenament del Quadre «Deduccions per incentivar determinades activitats (Cap. IV Tít.VI, DT 24è.3 LIS i art. 27.3 primer Llei 49/2002)» (pàgines 17 i 18 del model 200)

Aquest quadre recull diversos grups de deduccions per incentivar determinades activitats que es troben acollides a diferents modalitats i normativa aplicable, per la qual cosa el contribuent en complimentar-lo, haurà de tenir en compte els percentatges i límits individuals aplicables a cada una d'aquestes deduccions tal com s'ha explicat en apartats anteriors.

A més, quan el contribuent empleni aquest quadre, amb caràcter general per a cada una de les deduccions recollides en el mateix, haurà de tenir en compte el següent:

  • ­La columna «Límit conjunt» fa referència al percentatge conjunt que ha d'operar sobre la quota líquida (casella [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» de la pàgina 14 del model 200), per determinar la quantia màxima de deducció aplicable en el període impositiu objecte de declaració.

  • ­La columna «Límit any» assenyala l'últim any en què es podrà aplicar la deducció, que serà el primer dels assenyalats quan l'exercici social coincideixi amb l'any natural, sempre que l'exercici tingui una durada de dotze mesos.

  • ­En la columna «Deducció pendent/generada» es consignarà a les caselles corresponents, els imports de la deducció generada tant en el període impositiu actual (2021) com en un d'anterior a l'actual (2003 a 2020), i que estan pendents d'aplicació a l'inici del període impositiu que és objecte de declaració.

  • ­En la columna «Aplicat en aquesta liquidació» es recollirà la part (o la totalitat en el seu cas) dels imports consignats a l'anterior columna «Deducció generada» relatius a les deduccions per incentivar determinades activitats, que s'apliquen en la liquidació corresponent al període objecte de liquidació.

    A tenir en compte:

    En la casella [00588] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en aquesta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [00588] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

  • ­En la columna «Arracada d'aplicació en períodes futurs» es consignarà la diferència positiva entre l'import de les deduccions pendents a l'inici del període impositiu o generades en l'esmentat període de la columna «Deducció pendent/generada», i l'import de les deduccions aplicades en la liquidació del període impositiu objecte de declaració de la columna «Aplicat en aquesta liquidació». L'esmentat import quedarà pendent d'aplicar en períodes impositius futurs, tret que el període impositiu objecte de declaració sigui l'últim en el qual la deducció corresponent es pugui aplicar, en el cas dels quals es perdria el saldo pendent de deducció.