Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Percentatges de deducció

  • Amb caràcter general, s'aplicarà el 25 per cent de les despeses efectuades en el període impositiu per aquest concepte.

    En el cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament en el període impositiu siguin més grans que la mitjana dels efectuats en els dos anys anteriors, s'aplicarà el 25 per cent fins a l'esmentada mitjana, i el 42 per cent sobre l'excés respecte d'aquesta.

    De forma addicional, es podrà practicar una deducció del 17 per cent de l'import de les despeses de personal de l'entitat corresponent a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats d'investigació i desenvolupament.

  • Podrà aplicar-se també una deducció del 8 per cent de les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys, sempre que siguin afectes exclusivament a les activitats d'investigació i desenvolupament.

    Així mateix, s'exigeix que els elements en què es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdues justificades, fins que compleixin la seva finalitat específica en les activitats d'investigació i desenvolupament, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització, admès en la lletra a) de l'article 12.1 de la LIS, que s'apliqui, fos inferior.