Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per despeses i inversions de societats forestals (DA 5a i DA 13a Llei 43/2003)

• Àmbit d'aplicació

Podran aplicar aquesta deducció les societats forestals vigents des del 20 d'octubre de 2015 i que es defineixen en la disposició addicional cinquena de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes com aquelles agrupacions de propietaris de parcel·les susceptibles d'aprofitament forestal que cedeixen a aquestes societats els drets d'ús forestal de forma indefinida o per termini cert igual o superior a vint anys.

• Import de la deducció

La disposició addicional tretzena de l'esmentada Llei 43/2003 estableix que aquestes societats forestals podran deduir-se en la quota íntegra de l'impost sobre societats el 10 per cent de les despeses o inversions que realitzin durant el període impositiu en la conservació, manteniment, millora, protecció i accés de la muntanya.