Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Tenen dret a aquesta deducció:

  • Les entitats que compleixin els requisits establerts a l'article 108 del RDLeg. 4/2004 i tributin d'acord amb l'escala de gravamen prevista a l'article 114 de l'esmentada norma.

  • Les entitats que tributin d'acord amb l'escala de gravamen prevista en la disposició addicional dotzena del RDLeg.4/2004.

A tenir en compte:

L'aplicació d'aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, amb la deducció per inversions regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, i amb la Reserva per a inversions en les Canàries regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.