Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisitos

 • La deducció s'aplicarà sobre els beneficis obtinguts a l'exercici, sense incloure la comptabilització de l'Impost sobre Societats, que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, sempre que siguin afectes a activitats econòmiques i es compleixin les condicions establertes a l'article 37 del RDLeg. 4/2004.

  La inversió en elements nous també podrà realitzar-se a través d'un contracte d'arrendament financer.

 • Amb caràcter general, la inversió s'haurà de realitzar en el termini comprès entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors.Excepcionalment, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària l'aprovació d'un pla especial d'inversió.

 • La inversió s'entendrà efectuada en la data en què es produeixi la posada a disposició dels elements patrimonials, fins i tot per a aquells que siguin objecte dels contractes d'arrendament financer als que es refereix a l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol.No obstant això, en aquest últim cas, la deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

 • Les entitats que apliquin aquesta deducció han de dotar una reserva per inversions, per un import igual a la base de deducció, que serà indisponible mentre els elements patrimonials en què es realitzi la inversió hagin de romandre en l'entitat.

  La reserva per inversions s'ha de dotar amb càrrec als beneficis de l'exercici l'import del qual és objecte d'inversió.

 • Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni de l'entitat, tret de pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seva vida útil de resultar inferior.

  No obstant això, no es perdrà la deducció si es produeix la transmissió dels elements patrimonials objecte d'inversió abans de l'acabament del termini assenyalat en el paràgraf anterior i s'inverteix l'import obtingut o el valor net comptable, si fos menor, en els termes establerts a l'article 37 del RDLeg.4/2004.

 • Fins que no es compleixi el termini establert per al manteniment de la inversió, el contribuent haurà de fer constar en la memòria dels seus comptes anuals informació sobre:l'import dels beneficis acollit a la deducció i l'exercici en què es van obtenir;la reserva indisponible que ha de figurar dotada;la Identificació i import dels elements adquirits;i a la data o dates en què els elements han estat objecte d'adquisició i afectació a l'activitat econòmica.

L'incompliment de qualsevol dels requisits recollits en a l'article 37 del RDLeg.4/2004 determinarà la pèrdua del dret d'aquesta deducció, i la seva regularització en la forma establerta a l'article 137.3 de l'esmentada norma.