Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Aquestes deduccions s'aplicaran en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la acabament del període probatori d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte i estaran condicionades al manteniment d'aquesta relació laboral durant almenys 3 anys des de la data del seu inici.

El incompliment de qualsevol dels requisits exigits determinarà la pèrdua de la deducció, que es regularitzarà en la forma establerta a l'article 125.3 de la LIS.

No obstant això, no s'entendrà incomplerta la obligació de manteniment de l'ocupació quan el contracte de treball s'extingeixi, una vegada transcorregut el període probatori, per causes objectives o acomiadament disciplinari quan un o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

El treballador contractat que donés dret a una de les deduccions referides no es computarà a efectes de l'increment de plantilla establert a l'article 102 del LIS.