Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits i import de la deducció

Els contribuents podran aplicar les següents deduccions per creació de llocs de treball sempre que realitzin contractacions a través del contracte de treball per temps indefinit de suport a emprenedors definit en l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral:

 • Creació de llocs de treball per contractació de menors de 30 anys: 3.000 euros per la contractació del primer treballador a través d'un contracte per temps indefinit de suport als emprenedors, que sigui menor de 30 anys.

  Aquesta deducció serà aplicable exclusivament per aquelles entitats que manquin de personal contractat.

 • Creació de llocs de treball per contractació de desocupats amb prestació d'atur: el 50 per cent del menor dels següents imports:

  • L'import de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de percebre en el moment de la contractació.

  • L'import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda.

  L'aplicació d'aquesta segona deducció, que no exclou l'aplicació de la primera, està subjecta als següents requisits :

  • Tenir una plantilla inferior a 50 treballadors en el moment de la contractació de desocupats beneficiaris d'una prestació contributiva per desocupació (regulada en la Llei General de la Seguretat Social).

  • La deducció s'aplicarà sobre els contractes realitzats durant el període impositiu fins a assolir una plantilla de 50 treballadors.

  • Durant els dotze mesos següents a l'inici de la relació laboral, respecte de cada treballador s'ha de produir un increment de la plantilla mitjana total de l'entitat en, com a mínim, una unitat respecte a l'existent durant els dotze mesos anteriors.

  • El treballador contractat haurà d'haver percebut la prestació per desocupació durant, com a mínim, tres mesos abans de l'inici de la relació laboral. A aquests efectes el treballador haurà de proporcionar a l'entitat un certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Les quantitats no deduïdes per insuficiència de quota podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin els 15 anys immediats i successius.