Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits i import de la deducció

Els contribuents podran aplicar les següents deduccions per creació d'ocupació sempre que realitzin contractacions a través del contracte de treball per temps indefinit de suport a emprenedors definit a l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral:

 • Creació d'ocupació per contractació de menors de 30 anys:3.000 euros per la contractació del primer treballador a través d'un contracte per temps indefinit de suport als emprenedors, que sigui menor de 30 anys.

  Aquesta deducció serà aplicable exclusivament per aquelles entitats que manquin de personal contractat.

 • Creació d'ocupació per contractació d'aturats amb prestació d'atur:el 50 per cent del menor dels següents imports:

  • L'import de la prestació d'atur que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.

  • L'import corresponent a dotze mensualitats de la prestació d'atur que tingués reconeguda.

  L'aplicació d'aquesta segona deducció, que no exclou l'aplicació de la primera, està subjecta als següents requisits:

  • Tenir-ne una plantilla inferior a 50 treballadors en el moment de la contractació d'aturats beneficiaris d'una prestació contributiva per atur (regulada en la Llei General de la Seguretat Social).

  • La deducció s'aplicarà sobre els contractes realitzats en el període impositiu fins a assolir-ne una plantilla de 50 treballadors.

  • En els dotze mesos següents a l'inici de la relació laboral, respecte de cada treballador s'ha de produir un increment de la plantilla mitjana total de l'entitat en, almenys, una unitat respecte a l'existent en els dotze mesos anteriors.

  • El treballador contractat haurà d'haver percebut la prestació d'atur durant, almenys, tres mesos abans de l'inici de la relació laboral.A aquests efectes el treballador haurà de proporcionar a l'entitat un certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Les quantitats no deduïdes per insuficiència de quota podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acabin en els 15 anys immediats i successius.